പലാമു, Har ാർഖണ്ഡ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

പലാമു : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

08 ഓഗസ്റ്റ് 2022
52,140
+300.00
തീയതി വില മാറ്റുക
07 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,840 +10.00
06 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,830 +0.00
05 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,830 -310.00
04 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,140 -520.00
03 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,660 +1,110.00
02 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,550 +90.00
01 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,460 -50.00
31 ജൂലൈ 2022 51,510 -1,310.00
30 ജൂലൈ 2022 52,820 +300.00
29 ജൂലൈ 2022 52,520 +600.00
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,660
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,460
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 51,901
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 51,460
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (07 ഓഗസ്റ്റ്) 51,840
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,360
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,510
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 51,999
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 51,710
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 51,510
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,930
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,380
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 52,088
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 52,060
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 51,930
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,980
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,050
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 51,922
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 52,480
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 52,120
പലാമു - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

പലാമു : വെള്ളി നിരക്ക്

08 ഓഗസ്റ്റ് 2022
58,470.00
+970.00
തീയതി വില മാറ്റുക
07 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,500 +10.00
06 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,490 +0.00
05 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,490 -610.00
04 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,100 +360.00
03 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,740 +160.00
02 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,580 -770.00
01 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,350 +630.00
31 ജൂലൈ 2022 57,720 -1,600.00
30 ജൂലൈ 2022 59,320 +340.00
29 ജൂലൈ 2022 58,980 +2,840.00
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 58,350
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,490
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 57,750
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 58,350
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (07 ഓഗസ്റ്റ്) 57,500
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,870
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,700
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 58,022
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 59,710
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 57,720
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,810
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,460
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 62,491
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 62,570
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 60,460
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 65,430
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,140
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 62,924
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 65,430
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 63,350
പലാമു - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില