പലാമു, Har ാർഖണ്ഡ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

പലാമു : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

23 സെപ്റ്റംബർ 2023
59,130
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
22 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,130 +130.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,000 -560.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,560 +160.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,400 +0.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,400 +240.00
17 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,160 +0.00
16 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,160 +10.00
15 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,150 +430.00
14 സെപ്റ്റംബർ 2023 58,720 -20.00
13 സെപ്റ്റംബർ 2023 58,740 -40.00
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,560
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,720
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 59,165
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 59,500
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (22 സെപ്റ്റംബർ) 59,130
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,540
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,310
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 58,971
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 59,350
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 59,460
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,030
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,280
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 59,239
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 58,280
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 60,030
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,190
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,150
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 59,147
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,190
പലാമു സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 58,270
പലാമു - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

പലാമു : വെള്ളി നിരക്ക്

23 സെപ്റ്റംബർ 2023
73,220.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
22 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,220 +250.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,970 -140.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110 +670.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,440 +0.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,440 +430.00
17 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,010 +10.00
16 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,000 +0.00
15 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,000 +1,260.00
14 സെപ്റ്റംബർ 2023 70,740 -490.00
13 സെപ്റ്റംബർ 2023 71,230 -490.00
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,850
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,740
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 72,488
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 74,840
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (22 സെപ്റ്റംബർ) 73,220
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,420
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,900
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 72,083
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 74,070
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 75,420
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 76,430
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,930
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 73,631
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 69,930
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 75,510
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,990
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,310
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,464
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 72,720
പലാമു വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 69,930
പലാമു - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില