മൈസൂർ, കർണാടക : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

മൈസൂർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

23 സെപ്റ്റംബർ 2023
59,160
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
22 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,160 +120.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,040 -550.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,590 +150.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,440 +10.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,430 +240.00
17 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,190 +0.00
16 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,190 +10.00
15 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,180 +430.00
14 സെപ്റ്റംബർ 2023 58,750 -20.00
13 സെപ്റ്റംബർ 2023 58,770 -40.00
മൈസൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,590
മൈസൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,750
മൈസൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 59,197
മൈസൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 59,530
മൈസൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (22 സെപ്റ്റംബർ) 59,160
മൈസൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,580
മൈസൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,340
മൈസൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 59,002
മൈസൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 59,380
മൈസൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 59,490
മൈസൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,060
മൈസൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,310
മൈസൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 59,270
മൈസൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 58,310
മൈസൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 60,060
മൈസൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,220
മൈസൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,180
മൈസൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 59,178
മൈസൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,220
മൈസൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 58,300
മൈസൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

മൈസൂർ : വെള്ളി നിരക്ക്

23 സെപ്റ്റംബർ 2023
73,260.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
22 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,260 +260.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,000 -150.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,150 +670.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,480 +10.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,470 +420.00
17 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,050 +10.00
16 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,040 +0.00
15 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,040 +1,260.00
14 സെപ്റ്റംബർ 2023 70,780 -490.00
13 സെപ്റ്റംബർ 2023 71,270 -490.00
മൈസൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,890
മൈസൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,780
മൈസൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 72,562
മൈസൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 74,880
മൈസൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (22 സെപ്റ്റംബർ) 73,260
മൈസൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,460
മൈസൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,940
മൈസൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 72,121
മൈസൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 74,110
മൈസൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 75,460
മൈസൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 76,470
മൈസൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,970
മൈസൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 73,670
മൈസൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 69,970
മൈസൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 75,550
മൈസൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,030
മൈസൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,340
മൈസൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,501
മൈസൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 72,760
മൈസൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 69,960
മൈസൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില