ദീർഘനേരം, അരുണാചൽ പ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ദീർഘനേരം : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

30 മെയ് 2023
60,250
+430.00
തീയതി വില മാറ്റുക
29 മെയ് 2023 59,820 +80.00
28 മെയ് 2023 59,740 +0.00
27 മെയ് 2023 59,740 +10.00
26 മെയ് 2023 59,730 -100.00
25 മെയ് 2023 59,830 -370.00
24 മെയ് 2023 60,200 -390.00
23 മെയ് 2023 60,590 -20.00
22 മെയ് 2023 60,610 -120.00
21 മെയ് 2023 60,730 +0.00
20 മെയ് 2023 60,730 +10.00
ദീർഘനേരം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,760
ദീർഘനേരം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,730
ദീർഘനേരം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 60,715
ദീർഘനേരം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 60,190
ദീർഘനേരം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (29 മെയ്) 59,820
ദീർഘനേരം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,410
ദീർഘനേരം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,700
ദീർഘനേരം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 60,420
ദീർഘനേരം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 59,700
ദീർഘനേരം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 60,180
ദീർഘനേരം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,940
ദീർഘനേരം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,120
ദീർഘനേരം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,955
ദീർഘനേരം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 56,050
ദീർഘനേരം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 59,690
ദീർഘനേരം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,990
ദീർഘനേരം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,620
ദീർഘനേരം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 56,582
ദീർഘനേരം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 57,990
ദീർഘനേരം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (28 ഫെബ്രുവരി) 56,020
ദീർഘനേരം - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ദീർഘനേരം : വെള്ളി നിരക്ക്

30 മെയ് 2023
71,460.00
+70.00
തീയതി വില മാറ്റുക
29 മെയ് 2023 71,390 -170.00
28 മെയ് 2023 71,560 +0.00
27 മെയ് 2023 71,560 +10.00
26 മെയ് 2023 71,550 +1,080.00
25 മെയ് 2023 70,470 -830.00
24 മെയ് 2023 71,300 -1,100.00
23 മെയ് 2023 72,400 -570.00
22 മെയ് 2023 72,970 -620.00
21 മെയ് 2023 73,590 +10.00
20 മെയ് 2023 73,580 +0.00
ദീർഘനേരം വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 78,220
ദീർഘനേരം വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,470
ദീർഘനേരം വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 74,124
ദീർഘനേരം വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 75,620
ദീർഘനേരം വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (29 മെയ്) 71,390
ദീർഘനേരം വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,400
ദീർഘനേരം വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,420
ദീർഘനേരം വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 75,030
ദീർഘനേരം വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 72,500
ദീർഘനേരം വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 75,620
ദീർഘനേരം വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,500
ദീർഘനേരം വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 62,030
ദീർഘനേരം വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 67,175
ദീർഘനേരം വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,640
ദീർഘനേരം വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 72,500
ദീർഘനേരം വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 70,610
ദീർഘനേരം വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,850
ദീർഘനേരം വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 66,560
ദീർഘനേരം വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 70,170
ദീർഘനേരം വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (28 ഫെബ്രുവരി) 64,760
ദീർഘനേരം - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില