ഉത്തർപ്രദേശ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഉത്തർപ്രദേശ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആഗ്ര 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
അലിഗഡ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
അലഹബാദ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
അംബേദ്കർനഗർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
അമേത്തി / സിഎസ്എം നഗർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
അമ്രോഹ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
Ura റയ്യ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ആസംഗഡ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ബാഗ്പത് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ബഹ്‌റൈച്ച് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ബാലിയ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ബൽ‌റാംപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ബന്ദ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ബരാബങ്കി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ബറേലി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ബസ്തി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ബിജ്‌നോർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ബുഡാൻ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ബുലന്ദ്‌ഷഹർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ചന്ദൗലി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ചിത്രകുട്ട് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ഡിയോറിയ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
എറ്റാ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ഇറ്റാവ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ഫൈസാബാദ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ഫാറൂഖാബാദ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ഫത്തേപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ഫിറോസാബാദ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ഗ ut തം ബുദ്ധ നഗർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ഗാസിയാബാദ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ഖാസിപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ഗോണ്ട 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ഗോരഖ്പൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ഹാമിർപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ഹാപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ഹാർഡോയി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ഹാത്രാസ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ജല un ൻ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ജ un ൻപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
.ാൻസി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
കണ്ണുവാജ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
കാൺപൂർ ഗ്രാമീണ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
കാൺപൂർ നഗര 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
കാശി രാം നഗർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ക aus ശമ്പി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
കുശിനഗർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ലഖിംപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ലളിത്പൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ലഖ്‌നൗ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
മഹോബ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
മെയിൻപുരി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
മഥുര 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
മ un നത്ഭഞ്ജൻ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
മീററ്റ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
മിർസാപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
മൊറാദാബാദ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
മുസാഫർനഗർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
പിലിഭിത് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
പ്രതാപ്ഗഡ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
റായ് ബറേലി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
രാംപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
സഹാറൻപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
സാംബാൽ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
സന്ത് കബീർ നഗർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
സന്ത് രവി നഗർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ഷാജഹാൻപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ഷാംലി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ശ്രാവസ്തി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
സിദ്ധാർത്ഥനഗർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
സീതാപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
സോൺഭദ്ര 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
സുൽത്താൻപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
ഉണ്ണാവോ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300
വാരണാസി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300

ഉത്തർപ്രദേശ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആഗ്ര 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
അലിഗഡ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
അലഹബാദ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
അംബേദ്കർനഗർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
അമേത്തി / സിഎസ്എം നഗർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
അമ്രോഹ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
Ura റയ്യ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ആസംഗഡ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ബാഗ്പത് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ബഹ്‌റൈച്ച് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ബാലിയ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ബൽ‌റാംപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ബന്ദ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ബരാബങ്കി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ബറേലി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ബസ്തി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ബിജ്‌നോർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ബുഡാൻ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ബുലന്ദ്‌ഷഹർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ചന്ദൗലി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ചിത്രകുട്ട് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ഡിയോറിയ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
എറ്റാ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ഇറ്റാവ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ഫൈസാബാദ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ഫാറൂഖാബാദ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ഫത്തേപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ഫിറോസാബാദ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ഗ ut തം ബുദ്ധ നഗർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ഗാസിയാബാദ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ഖാസിപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ഗോണ്ട 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ഗോരഖ്പൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ഹാമിർപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ഹാപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ഹാർഡോയി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ഹാത്രാസ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ജല un ൻ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ജ un ൻപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
.ാൻസി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
കണ്ണുവാജ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
കാൺപൂർ ഗ്രാമീണ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
കാൺപൂർ നഗര 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
കാശി രാം നഗർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ക aus ശമ്പി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
കുശിനഗർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ലഖിംപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ലളിത്പൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ലഖ്‌നൗ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
മഹാരാജ്ഗഞ്ച് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
മഹോബ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
മെയിൻപുരി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
മഥുര 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
മ un നത്ഭഞ്ജൻ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
മീററ്റ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
മിർസാപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
മൊറാദാബാദ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
മുസാഫർനഗർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
പിലിഭിത് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
പ്രതാപ്ഗഡ് 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
റായ് ബറേലി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
രാംപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
സഹാറൻപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
സാംബാൽ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
സന്ത് കബീർ നഗർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
സന്ത് രവി നഗർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ഷാജഹാൻപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ഷാംലി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ശ്രാവസ്തി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
സിദ്ധാർത്ഥനഗർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
സീതാപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
സോൺഭദ്ര 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
സുൽത്താൻപൂർ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
ഉണ്ണാവോ 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580
വാരണാസി 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,580