ബരാബങ്കി, ഉത്തർപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ബരാബങ്കി : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

ഇന്ന് 27 ഒക്ടോബർ 2021
49,340
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
26 ഒക്ടോബർ 2021 49,340 +410.00
25 ഒക്ടോബർ 2021 48,930 +400.00
24 ഒക്ടോബർ 2021 48,530 +0.00
23 ഒക്ടോബർ 2021 48,530 +0.00
22 ഒക്ടോബർ 2021 48,530 -90.00
21 ഒക്ടോബർ 2021 48,620 +220.00
20 ഒക്ടോബർ 2021 48,400 -10.00
19 ഒക്ടോബർ 2021 48,410 +80.00
18 ഒക്ടോബർ 2021 48,330 -720.00
17 ഒക്ടോബർ 2021 49,050 +0.00
ബരാബങ്കി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,340
ബരാബങ്കി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,380
ബരാബങ്കി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 48,300
ബരാബങ്കി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 47,420
ബരാബങ്കി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (26 ഒക്ടോബർ) 49,340
ബരാബങ്കി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 48,650
ബരാബങ്കി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 46,670
ബരാബങ്കി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 47,723
ബരാബങ്കി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 48,240
ബരാബങ്കി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 46,670
ബരാബങ്കി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,430
ബരാബങ്കി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 46,970
ബരാബങ്കി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 48,302
ബരാബങ്കി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 49,430
ബരാബങ്കി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 48,280
ബരാബങ്കി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,550
ബരാബങ്കി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,950
ബരാബങ്കി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 48,866
ബരാബങ്കി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 47,950
ബരാബങ്കി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 49,430
ബരാബങ്കി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ബരാബങ്കി : വെള്ളി നിരക്ക്

ഇന്ന് 27 ഒക്ടോബർ 2021
67,710.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
26 ഒക്ടോബർ 2021 67,710 +500.00
25 ഒക്ടോബർ 2021 67,210 +660.00
24 ഒക്ടോബർ 2021 66,550 +0.00
23 ഒക്ടോബർ 2021 66,550 +0.00
22 ഒക്ടോബർ 2021 66,550 -610.00
21 ഒക്ടോബർ 2021 67,160 +1,180.00
20 ഒക്ടോബർ 2021 65,980 +1,210.00
19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770 +0.00
18 ഒക്ടോബർ 2021 64,770 +390.00
17 ഒക്ടോബർ 2021 64,380 +0.00
ബരാബങ്കി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 67,710
ബരാബങ്കി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,030
ബരാബങ്കി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 64,030
ബരാബങ്കി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 61,030
ബരാബങ്കി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (26 ഒക്ടോബർ) 67,710
ബരാബങ്കി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 66,840
ബരാബങ്കി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,770
ബരാബങ്കി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 63,748
ബരാബങ്കി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 64,410
ബരാബങ്കി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 59,770
ബരാബങ്കി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,820
ബരാബങ്കി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,180
ബരാബങ്കി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 65,519
ബരാബങ്കി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 69,820
ബരാബങ്കി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 64,520
ബരാബങ്കി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 71,850
ബരാബങ്കി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 67,620
ബരാബങ്കി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 70,004
ബരാബങ്കി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 69,750
ബരാബങ്കി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 69,820
ബരാബങ്കി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില