മെയിൻപുരി, ഉത്തർപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

മെയിൻപുരി : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

17 ഏപ്രിൽ 2024
73,010
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
16 ഏപ്രിൽ 2024 73,010 +760.00
15 ഏപ്രിൽ 2024 72,250 +330.00
14 ഏപ്രിൽ 2024 71,920 +0.00
13 ഏപ്രിൽ 2024 71,920 +10.00
12 ഏപ്രിൽ 2024 71,910 +280.00
11 ഏപ്രിൽ 2024 71,630 +430.00
10 ഏപ്രിൽ 2024 71,200 -100.00
09 ഏപ്രിൽ 2024 71,300 +400.00
08 ഏപ്രിൽ 2024 70,900 +340.00
07 ഏപ്രിൽ 2024 70,560 +0.00
മെയിൻപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,010
മെയിൻപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,270
മെയിൻപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 70,900
മെയിൻപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,270
മെയിൻപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (16 ഏപ്രിൽ) 73,010
മെയിൻപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 68,050
മെയിൻപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,690
മെയിൻപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 65,918
മെയിൻപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,690
മെയിൻപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,650
മെയിൻപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,900
മെയിൻപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,410
മെയിൻപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 62,221
മെയിൻപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 62,900
മെയിൻപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 62,620
മെയിൻപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,410
മെയിൻപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,620
മെയിൻപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 62,397
മെയിൻപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 63,410
മെയിൻപുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 62,680
മെയിൻപുരി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

മെയിൻപുരി : വെള്ളി നിരക്ക്

17 ഏപ്രിൽ 2024
83,720.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
16 ഏപ്രിൽ 2024 83,720 -320.00
15 ഏപ്രിൽ 2024 84,040 +780.00
14 ഏപ്രിൽ 2024 83,260 +0.00
13 ഏപ്രിൽ 2024 83,260 +10.00
12 ഏപ്രിൽ 2024 83,250 +170.00
11 ഏപ്രിൽ 2024 83,080 +270.00
10 ഏപ്രിൽ 2024 82,810 +200.00
09 ഏപ്രിൽ 2024 82,610 +560.00
08 ഏപ്രിൽ 2024 82,050 +1,030.00
07 ഏപ്രിൽ 2024 81,020 +10.00
മെയിൻപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,040
മെയിൻപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,690
മെയിൻപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,476
മെയിൻപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,690
മെയിൻപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (16 ഏപ്രിൽ) 83,720
മെയിൻപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,700
മെയിൻപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,210
മെയിൻപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,558
മെയിൻപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,210
മെയിൻപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,160
മെയിൻപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,350
മെയിൻപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,080
മെയിൻപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 70,941
മെയിൻപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 72,350
മെയിൻപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 71,200
മെയിൻപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,370
മെയിൻപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,890
മെയിൻപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 72,176
മെയിൻപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 74,370
മെയിൻപുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 72,360
മെയിൻപുരി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില