കോർബ, ഛത്തീസ്ഗ h ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

കോർബ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

23 സെപ്റ്റംബർ 2023
59,090
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
22 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,090 +120.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2023 58,970 -550.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,520 +150.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,370 +10.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,360 +240.00
17 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,120 +0.00
16 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,120 +10.00
15 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,110 +430.00
14 സെപ്റ്റംബർ 2023 58,680 -20.00
13 സെപ്റ്റംബർ 2023 58,700 -40.00
കോർബ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,520
കോർബ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,680
കോർബ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 59,144
കോർബ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 59,460
കോർബ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (22 സെപ്റ്റംബർ) 59,090
കോർബ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,500
കോർബ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,270
കോർബ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 58,932
കോർബ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 59,310
കോർബ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 59,420
കോർബ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,990
കോർബ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,240
കോർബ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 59,200
കോർബ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 58,240
കോർബ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 59,990
കോർബ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,150
കോർബ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,110
കോർബ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 59,108
കോർബ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,150
കോർബ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 58,230
കോർബ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

കോർബ : വെള്ളി നിരക്ക്

23 സെപ്റ്റംബർ 2023
73,170.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
22 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,170 +250.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,920 -140.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,060 +670.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,390 +0.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,390 +430.00
17 സെപ്റ്റംബർ 2023 71,960 +0.00
16 സെപ്റ്റംബർ 2023 71,960 +10.00
15 സെപ്റ്റംബർ 2023 71,950 +1,260.00
14 സെപ്റ്റംബർ 2023 70,690 -500.00
13 സെപ്റ്റംബർ 2023 71,190 -480.00
കോർബ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,800
കോർബ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,690
കോർബ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 72,475
കോർബ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 74,790
കോർബ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (22 സെപ്റ്റംബർ) 73,170
കോർബ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,370
കോർബ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,860
കോർബ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 72,035
കോർബ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 74,020
കോർബ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 75,370
കോർബ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 76,380
കോർബ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,890
കോർബ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 73,582
കോർബ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 69,890
കോർബ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 75,460
കോർബ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,940
കോർബ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,260
കോർബ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,416
കോർബ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 72,670
കോർബ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 69,880
കോർബ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില