ഹരിയാന : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഹരിയാന : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അംബാല 21 ഒക്ടോബർ 2021 48,600
ഭിവാനി 21 ഒക്ടോബർ 2021 48,600
ചാർക്കി ദാദ്രി 21 ഒക്ടോബർ 2021 48,600
ഫരീദാബാദ് 21 ഒക്ടോബർ 2021 48,600
ഫത്തേഹാബാദ് 21 ഒക്ടോബർ 2021 48,600
ഗുഡ്ഗാവ് 21 ഒക്ടോബർ 2021 48,600
ഹിസാർ 21 ഒക്ടോബർ 2021 48,600
ജജ്ജർ 21 ഒക്ടോബർ 2021 48,600
ജിന്ദ് 21 ഒക്ടോബർ 2021 48,600
കൈതാൽ 21 ഒക്ടോബർ 2021 48,600
കർണാൽ 21 ഒക്ടോബർ 2021 48,600
കുരുക്ഷേത്ര 21 ഒക്ടോബർ 2021 48,600
മഹേന്ദ്രഗഡ് 21 ഒക്ടോബർ 2021 48,600
മേവാട്ട് 21 ഒക്ടോബർ 2021 48,600
പൽവാൾ 21 ഒക്ടോബർ 2021 48,600
പഞ്ചകുല 21 ഒക്ടോബർ 2021 48,600
പാനിപ്പറ്റ് 21 ഒക്ടോബർ 2021 48,600
രേവാരി 21 ഒക്ടോബർ 2021 48,600
റോഹ്തക് 21 ഒക്ടോബർ 2021 48,600
സിർസ 21 ഒക്ടോബർ 2021 48,600
സോണിപത് 21 ഒക്ടോബർ 2021 48,600
യമുനാനഗർ 21 ഒക്ടോബർ 2021 48,600

ഹരിയാന : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അംബാല 21 ഒക്ടോബർ 2021 67,130
ഭിവാനി 21 ഒക്ടോബർ 2021 67,130
ചാർക്കി ദാദ്രി 21 ഒക്ടോബർ 2021 67,130
ഫരീദാബാദ് 21 ഒക്ടോബർ 2021 67,130
ഫത്തേഹാബാദ് 21 ഒക്ടോബർ 2021 67,130
ഗുഡ്ഗാവ് 21 ഒക്ടോബർ 2021 67,130
ഹിസാർ 21 ഒക്ടോബർ 2021 67,130
ജജ്ജർ 21 ഒക്ടോബർ 2021 67,130
ജിന്ദ് 21 ഒക്ടോബർ 2021 67,130
കൈതാൽ 21 ഒക്ടോബർ 2021 67,130
കർണാൽ 21 ഒക്ടോബർ 2021 67,130
കുരുക്ഷേത്ര 21 ഒക്ടോബർ 2021 67,130
മഹേന്ദ്രഗഡ് 21 ഒക്ടോബർ 2021 67,130
മേവാട്ട് 21 ഒക്ടോബർ 2021 67,130
പൽവാൾ 21 ഒക്ടോബർ 2021 67,130
പഞ്ചകുല 21 ഒക്ടോബർ 2021 67,130
പാനിപ്പറ്റ് 21 ഒക്ടോബർ 2021 67,130
രേവാരി 21 ഒക്ടോബർ 2021 67,130
റോഹ്തക് 21 ഒക്ടോബർ 2021 67,130
സിർസ 21 ഒക്ടോബർ 2021 67,130
സോണിപത് 21 ഒക്ടോബർ 2021 67,130
യമുനാനഗർ 21 ഒക്ടോബർ 2021 67,130