ഹരിയാന : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഹരിയാന : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അംബാല 17 ഏപ്രിൽ 2024 72,970
ഭിവാനി 17 ഏപ്രിൽ 2024 72,970
ചാർക്കി ദാദ്രി 17 ഏപ്രിൽ 2024 72,970
ഫരീദാബാദ് 17 ഏപ്രിൽ 2024 72,970
ഫത്തേഹാബാദ് 17 ഏപ്രിൽ 2024 72,970
ഗുഡ്ഗാവ് 17 ഏപ്രിൽ 2024 72,970
ഹിസാർ 17 ഏപ്രിൽ 2024 72,970
ജജ്ജർ 17 ഏപ്രിൽ 2024 72,970
ജിന്ദ് 17 ഏപ്രിൽ 2024 72,970
കൈതാൽ 17 ഏപ്രിൽ 2024 72,970
കർണാൽ 17 ഏപ്രിൽ 2024 72,970
കുരുക്ഷേത്ര 17 ഏപ്രിൽ 2024 72,970
മഹേന്ദ്രഗഡ് 17 ഏപ്രിൽ 2024 72,970
മേവാട്ട് 17 ഏപ്രിൽ 2024 72,970
പൽവാൾ 17 ഏപ്രിൽ 2024 72,970
പഞ്ചകുല 17 ഏപ്രിൽ 2024 72,970
പാനിപ്പറ്റ് 17 ഏപ്രിൽ 2024 72,970
രേവാരി 17 ഏപ്രിൽ 2024 72,970
റോഹ്തക് 17 ഏപ്രിൽ 2024 72,970
സിർസ 17 ഏപ്രിൽ 2024 72,970
സോണിപത് 17 ഏപ്രിൽ 2024 72,970
യമുനാനഗർ 17 ഏപ്രിൽ 2024 72,970

ഹരിയാന : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അംബാല 17 ഏപ്രിൽ 2024 83,670
ഭിവാനി 17 ഏപ്രിൽ 2024 83,670
ചാർക്കി ദാദ്രി 17 ഏപ്രിൽ 2024 83,670
ഫരീദാബാദ് 17 ഏപ്രിൽ 2024 83,670
ഫത്തേഹാബാദ് 17 ഏപ്രിൽ 2024 83,670
ഗുഡ്ഗാവ് 17 ഏപ്രിൽ 2024 83,670
ഹിസാർ 17 ഏപ്രിൽ 2024 83,670
ജജ്ജർ 17 ഏപ്രിൽ 2024 83,670
ജിന്ദ് 17 ഏപ്രിൽ 2024 83,670
കൈതാൽ 17 ഏപ്രിൽ 2024 83,670
കർണാൽ 17 ഏപ്രിൽ 2024 83,670
കുരുക്ഷേത്ര 17 ഏപ്രിൽ 2024 83,670
മഹേന്ദ്രഗഡ് 17 ഏപ്രിൽ 2024 83,670
മേവാട്ട് 17 ഏപ്രിൽ 2024 83,670
പൽവാൾ 17 ഏപ്രിൽ 2024 83,670
പഞ്ചകുല 17 ഏപ്രിൽ 2024 83,670
പാനിപ്പറ്റ് 17 ഏപ്രിൽ 2024 83,670
രേവാരി 17 ഏപ്രിൽ 2024 83,670
റോഹ്തക് 17 ഏപ്രിൽ 2024 83,670
സിർസ 17 ഏപ്രിൽ 2024 83,670
സോണിപത് 17 ഏപ്രിൽ 2024 83,670
യമുനാനഗർ 17 ഏപ്രിൽ 2024 83,670