ഹരിയാന : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഹരിയാന : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അംബാല 02 ഒക്ടോബർ 2022 50,150
ഭിവാനി 02 ഒക്ടോബർ 2022 50,150
ചാർക്കി ദാദ്രി 02 ഒക്ടോബർ 2022 50,150
ഫരീദാബാദ് 02 ഒക്ടോബർ 2022 50,150
ഫത്തേഹാബാദ് 02 ഒക്ടോബർ 2022 50,150
ഗുഡ്ഗാവ് 02 ഒക്ടോബർ 2022 50,150
ഹിസാർ 02 ഒക്ടോബർ 2022 50,150
ജജ്ജർ 02 ഒക്ടോബർ 2022 50,150
ജിന്ദ് 02 ഒക്ടോബർ 2022 50,150
കൈതാൽ 02 ഒക്ടോബർ 2022 50,150
കർണാൽ 02 ഒക്ടോബർ 2022 50,150
കുരുക്ഷേത്ര 02 ഒക്ടോബർ 2022 50,150
മഹേന്ദ്രഗഡ് 02 ഒക്ടോബർ 2022 50,150
മേവാട്ട് 02 ഒക്ടോബർ 2022 50,150
പൽവാൾ 02 ഒക്ടോബർ 2022 50,150
പഞ്ചകുല 02 ഒക്ടോബർ 2022 50,150
പാനിപ്പറ്റ് 02 ഒക്ടോബർ 2022 50,150
രേവാരി 02 ഒക്ടോബർ 2022 50,150
റോഹ്തക് 02 ഒക്ടോബർ 2022 50,150
സിർസ 02 ഒക്ടോബർ 2022 50,150
സോണിപത് 02 ഒക്ടോബർ 2022 50,150
യമുനാനഗർ 02 ഒക്ടോബർ 2022 50,150

ഹരിയാന : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അംബാല 02 ഒക്ടോബർ 2022 56,780
ഭിവാനി 02 ഒക്ടോബർ 2022 56,780
ചാർക്കി ദാദ്രി 02 ഒക്ടോബർ 2022 56,780
ഫരീദാബാദ് 02 ഒക്ടോബർ 2022 56,780
ഫത്തേഹാബാദ് 02 ഒക്ടോബർ 2022 56,780
ഗുഡ്ഗാവ് 02 ഒക്ടോബർ 2022 56,780
ഹിസാർ 02 ഒക്ടോബർ 2022 56,780
ജജ്ജർ 02 ഒക്ടോബർ 2022 56,780
ജിന്ദ് 02 ഒക്ടോബർ 2022 56,780
കൈതാൽ 02 ഒക്ടോബർ 2022 56,780
കർണാൽ 02 ഒക്ടോബർ 2022 56,780
കുരുക്ഷേത്ര 02 ഒക്ടോബർ 2022 56,780
മഹേന്ദ്രഗഡ് 02 ഒക്ടോബർ 2022 56,780
മേവാട്ട് 02 ഒക്ടോബർ 2022 56,780
പൽവാൾ 02 ഒക്ടോബർ 2022 56,780
പഞ്ചകുല 02 ഒക്ടോബർ 2022 56,780
പാനിപ്പറ്റ് 02 ഒക്ടോബർ 2022 56,780
രേവാരി 02 ഒക്ടോബർ 2022 56,780
റോഹ്തക് 02 ഒക്ടോബർ 2022 56,780
സിർസ 02 ഒക്ടോബർ 2022 56,780
സോണിപത് 02 ഒക്ടോബർ 2022 56,780
യമുനാനഗർ 02 ഒക്ടോബർ 2022 56,780