ഗ്വാളിയർ, മധ്യപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഗ്വാളിയർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

07 ജൂൺ 2023
60,010
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ജൂൺ 2023 60,010 +180.00
05 ജൂൺ 2023 59,830 +240.00
04 ജൂൺ 2023 59,590 +0.00
03 ജൂൺ 2023 59,590 +10.00
02 ജൂൺ 2023 59,580 -660.00
01 ജൂൺ 2023 60,240 +10.00
31 മെയ് 2023 60,230 +10.00
30 മെയ് 2023 60,220 +510.00
29 മെയ് 2023 59,710 +80.00
28 മെയ് 2023 59,630 +0.00
ഗ്വാളിയർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,240
ഗ്വാളിയർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,580
ഗ്വാളിയർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 59,807
ഗ്വാളിയർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,240
ഗ്വാളിയർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ജൂൺ) 60,010
ഗ്വാളിയർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,650
ഗ്വാളിയർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,620
ഗ്വാളിയർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 60,577
ഗ്വാളിയർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 60,080
ഗ്വാളിയർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 60,230
ഗ്വാളിയർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,300
ഗ്വാളിയർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,590
ഗ്വാളിയർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 60,310
ഗ്വാളിയർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 59,590
ഗ്വാളിയർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 60,070
ഗ്വാളിയർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,830
ഗ്വാളിയർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,020
ഗ്വാളിയർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,847
ഗ്വാളിയർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 55,950
ഗ്വാളിയർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 59,580
ഗ്വാളിയർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ഗ്വാളിയർ : വെള്ളി നിരക്ക്

07 ജൂൺ 2023
72,100.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ജൂൺ 2023 72,100 +50.00
05 ജൂൺ 2023 72,050 -100.00
04 ജൂൺ 2023 72,150 +0.00
03 ജൂൺ 2023 72,150 +10.00
02 ജൂൺ 2023 72,140 -630.00
01 ജൂൺ 2023 72,770 +470.00
31 മെയ് 2023 72,300 +1,080.00
30 മെയ് 2023 71,220 -30.00
29 മെയ് 2023 71,250 -180.00
28 മെയ് 2023 71,430 +10.00
ഗ്വാളിയർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,770
ഗ്വാളിയർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,050
ഗ്വാളിയർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 72,227
ഗ്വാളിയർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 72,770
ഗ്വാളിയർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ജൂൺ) 72,100
ഗ്വാളിയർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 78,070
ഗ്വാളിയർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,340
ഗ്വാളിയർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 73,843
ഗ്വാളിയർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 75,480
ഗ്വാളിയർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 72,300
ഗ്വാളിയർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,260
ഗ്വാളിയർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,290
ഗ്വാളിയർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 74,892
ഗ്വാളിയർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 72,370
ഗ്വാളിയർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 75,480
ഗ്വാളിയർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,360
ഗ്വാളിയർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,910
ഗ്വാളിയർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 67,052
ഗ്വാളിയർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,520
ഗ്വാളിയർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 72,360
ഗ്വാളിയർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില