അമ്രേലി, ഗുജറാത്ത് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

അമ്രേലി : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

07 ജൂൺ 2023
59,990
-40.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ജൂൺ 2023 60,030 +180.00
05 ജൂൺ 2023 59,850 +240.00
04 ജൂൺ 2023 59,610 +10.00
03 ജൂൺ 2023 59,600 +0.00
02 ജൂൺ 2023 59,600 -660.00
01 ജൂൺ 2023 60,260 +10.00
31 മെയ് 2023 60,250 +10.00
30 മെയ് 2023 60,240 +510.00
29 മെയ് 2023 59,730 +80.00
28 മെയ് 2023 59,650 +10.00
അമ്രേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,260
അമ്രേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,600
അമ്രേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 59,825
അമ്രേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,260
അമ്രേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ജൂൺ) 60,030
അമ്രേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,670
അമ്രേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,640
അമ്രേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 60,595
അമ്രേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 60,090
അമ്രേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 60,250
അമ്രേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,320
അമ്രേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,600
അമ്രേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 60,324
അമ്രേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 59,600
അമ്രേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 60,090
അമ്രേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,840
അമ്രേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,040
അമ്രേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,862
അമ്രേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 55,960
അമ്രേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 59,600
അമ്രേലി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

അമ്രേലി : വെള്ളി നിരക്ക്

07 ജൂൺ 2023
72,140.00
+20.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ജൂൺ 2023 72,120 +50.00
05 ജൂൺ 2023 72,070 -100.00
04 ജൂൺ 2023 72,170 +0.00
03 ജൂൺ 2023 72,170 +10.00
02 ജൂൺ 2023 72,160 -630.00
01 ജൂൺ 2023 72,790 +470.00
31 മെയ് 2023 72,320 +1,080.00
30 മെയ് 2023 71,240 -30.00
29 മെയ് 2023 71,270 -180.00
28 മെയ് 2023 71,450 +10.00
അമ്രേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,790
അമ്രേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,070
അമ്രേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 72,247
അമ്രേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 72,790
അമ്രേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ജൂൺ) 72,120
അമ്രേലി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 78,090
അമ്രേലി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,360
അമ്രേലി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 73,863
അമ്രേലി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 75,500
അമ്രേലി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 72,320
അമ്രേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,280
അമ്രേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,310
അമ്രേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 74,912
അമ്രേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 72,390
അമ്രേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 75,500
അമ്രേലി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,380
അമ്രേലി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,930
അമ്രേലി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 67,070
അമ്രേലി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,540
അമ്രേലി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 72,380
അമ്രേലി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില