ശ്രീകാകുളം, ആന്ധ്രപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ശ്രീകാകുളം : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

03 ഒക്ടോബർ 2022
50,420
+170.00
തീയതി വില മാറ്റുക
02 ഒക്ടോബർ 2022 50,250 +10.00
01 ഒക്ടോബർ 2022 50,240 +0.00
30 സെപ്റ്റംബർ 2022 50,240 +90.00
29 സെപ്റ്റംബർ 2022 50,150 +150.00
28 സെപ്റ്റംബർ 2022 50,000 +440.00
27 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,560 +200.00
26 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,360 -270.00
25 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,630 +0.00
24 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,630 +10.00
23 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,620 -600.00
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 50,250
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,240
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 50,245
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 50,240
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (02 ഒക്ടോബർ) 50,250
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 50,800
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 49,360
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 50,083
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 50,190
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 50,240
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,730
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,870
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 51,842
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 51,530
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 50,880
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,430
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,580
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 52,068
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 51,780
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 51,580
ശ്രീകാകുളം - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ശ്രീകാകുളം : വെള്ളി നിരക്ക്

03 ഒക്ടോബർ 2022
57,420.00
+530.00
തീയതി വില മാറ്റുക
02 ഒക്ടോബർ 2022 56,890 +0.00
01 ഒക്ടോബർ 2022 56,890 +10.00
30 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,880 +790.00
29 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,090 -440.00
28 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,530 +1,100.00
27 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,430 +120.00
26 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,310 -950.00
25 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,260 +0.00
24 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,260 +0.00
23 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,260 -1,740.00
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 56,890
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 56,890
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 56,890
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 56,890
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (02 ഒക്ടോബർ) 56,890
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 58,000
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 52,440
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 55,515
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 52,440
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 56,880
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,530
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 54,110
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 57,022
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 58,430
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 54,110
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,950
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,770
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 58,099
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 59,790
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 57,790
ശ്രീകാകുളം - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില