ശ്രീകാകുളം, ആന്ധ്രപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ശ്രീകാകുളം : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

22 മെയ് 2024
74,330
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
21 മെയ് 2024 74,330 -380.00
20 മെയ് 2024 74,710 +650.00
19 മെയ് 2024 74,060 +10.00
18 മെയ് 2024 74,050 +0.00
17 മെയ് 2024 74,050 +800.00
16 മെയ് 2024 73,250 -130.00
15 മെയ് 2024 73,380 +800.00
14 മെയ് 2024 72,580 +470.00
13 മെയ് 2024 72,110 -870.00
12 മെയ് 2024 72,980 +0.00
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,710
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,880
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,539
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,880
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (21 മെയ്) 74,330
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,110
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,360
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,420
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,360
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,650
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 68,140
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,770
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 66,005
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,770
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,740
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,980
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,490
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 62,303
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 62,980
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 62,700
ശ്രീകാകുളം - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ശ്രീകാകുളം : വെള്ളി നിരക്ക്

22 മെയ് 2024
94,880.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
21 മെയ് 2024 94,880 -770.00
20 മെയ് 2024 95,650 +4,340.00
19 മെയ് 2024 91,310 +10.00
18 മെയ് 2024 91,300 +10.00
17 മെയ് 2024 91,290 +3,830.00
16 മെയ് 2024 87,460 +370.00
15 മെയ് 2024 87,090 +1,540.00
14 മെയ് 2024 85,550 +570.00
13 മെയ് 2024 84,980 -100.00
12 മെയ് 2024 85,080 +0.00
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 95,650
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 81,100
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 86,069
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,240
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (21 മെയ്) 94,880
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,150
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,790
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,889
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,790
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 80,950
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,800
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,310
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,657
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,310
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,260
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,440
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,170
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 71,049
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 72,440
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 71,290
ശ്രീകാകുളം - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില