ശ്രീകാകുളം, ആന്ധ്രപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ശ്രീകാകുളം : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

ഇന്ന് 18 ഒക്ടോബർ 2021
48,390
-720.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ഒക്ടോബർ 2021 49,110 +0.00
16 ഒക്ടോബർ 2021 49,110 +0.00
15 ഒക്ടോബർ 2021 49,110 +0.00
14 ഒക്ടോബർ 2021 49,110 +730.00
13 ഒക്ടോബർ 2021 48,380 +150.00
12 ഒക്ടോബർ 2021 48,230 +20.00
11 ഒക്ടോബർ 2021 48,210 +210.00
10 ഒക്ടോബർ 2021 48,000 +0.00
09 ഒക്ടോബർ 2021 48,000 +0.00
08 ഒക്ടോബർ 2021 48,000 -80.00
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,110
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,440
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 48,189
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 47,480
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ഒക്ടോബർ) 49,110
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 48,710
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 46,730
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 47,785
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 48,300
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 46,730
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,490
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,030
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 48,363
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 49,490
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 48,340
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,610
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 48,010
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 48,931
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 48,010
ശ്രീകാകുളം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 49,490
ശ്രീകാകുളം - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ശ്രീകാകുളം : വെള്ളി നിരക്ക്

ഇന്ന് 18 ഒക്ടോബർ 2021
64,850.00
+390.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ഒക്ടോബർ 2021 64,460 +0.00
16 ഒക്ടോബർ 2021 64,460 +0.00
15 ഒക്ടോബർ 2021 64,460 +0.00
14 ഒക്ടോബർ 2021 64,460 +1,330.00
13 ഒക്ടോബർ 2021 63,130 -160.00
12 ഒക്ടോബർ 2021 63,290 -60.00
11 ഒക്ടോബർ 2021 63,350 +560.00
10 ഒക്ടോബർ 2021 62,790 +0.00
09 ഒക്ടോബർ 2021 62,790 +0.00
08 ഒക്ടോബർ 2021 62,790 +260.00
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 64,460
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,110
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 62,876
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 61,110
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ഒക്ടോബർ) 64,460
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 66,930
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,850
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 63,832
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 64,490
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 59,850
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,910
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,270
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 65,602
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 69,910
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 64,600
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 71,940
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 67,710
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 70,094
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 69,840
ശ്രീകാകുളം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 69,910
ശ്രീകാകുളം - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില