ആന്ധ്രപ്രദേശ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ആന്ധ്രപ്രദേശ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അനന്തപുർ 19 ജൂലൈ 2024 73,660
ചിറ്റൂർ 19 ജൂലൈ 2024 73,660
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി 19 ജൂലൈ 2024 73,660
ഗുണ്ടൂർ 19 ജൂലൈ 2024 73,660
കടപ്പ 19 ജൂലൈ 2024 73,660
കർനൂൾ 19 ജൂലൈ 2024 73,660
മച്ചിലിപട്ടണം 19 ജൂലൈ 2024 73,660
നെല്ലൂർ 19 ജൂലൈ 2024 73,660
പ്രകാശം 19 ജൂലൈ 2024 73,660
ശ്രീകാകുളം 19 ജൂലൈ 2024 73,660
വിശാഖപട്ടണം 19 ജൂലൈ 2024 73,660
വിജയനഗരം 19 ജൂലൈ 2024 73,660
പടിഞ്ഞാറൻ ഗോദാവരി 19 ജൂലൈ 2024 73,660

ആന്ധ്രപ്രദേശ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അനന്തപുർ 19 ജൂലൈ 2024 90,100
ചിറ്റൂർ 19 ജൂലൈ 2024 90,100
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി 19 ജൂലൈ 2024 90,100
ഗുണ്ടൂർ 19 ജൂലൈ 2024 90,100
കടപ്പ 19 ജൂലൈ 2024 90,100
കർനൂൾ 19 ജൂലൈ 2024 90,100
മച്ചിലിപട്ടണം 19 ജൂലൈ 2024 90,100
നെല്ലൂർ 19 ജൂലൈ 2024 90,100
പ്രകാശം 19 ജൂലൈ 2024 90,100
ശ്രീകാകുളം 19 ജൂലൈ 2024 90,100
വിശാഖപട്ടണം 19 ജൂലൈ 2024 90,100
വിജയനഗരം 19 ജൂലൈ 2024 90,100
പടിഞ്ഞാറൻ ഗോദാവരി 19 ജൂലൈ 2024 90,100