ആന്ധ്രപ്രദേശ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ആന്ധ്രപ്രദേശ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അനന്തപുർ 24 മാർച്ച് 2023 59,950
ചിറ്റൂർ 24 മാർച്ച് 2023 59,950
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി 24 മാർച്ച് 2023 59,950
ഗുണ്ടൂർ 24 മാർച്ച് 2023 59,950
കടപ്പ 24 മാർച്ച് 2023 59,950
കർനൂൾ 24 മാർച്ച് 2023 59,950
മച്ചിലിപട്ടണം 24 മാർച്ച് 2023 59,950
നെല്ലൂർ 24 മാർച്ച് 2023 59,950
പ്രകാശം 24 മാർച്ച് 2023 59,950
ശ്രീകാകുളം 24 മാർച്ച് 2023 59,950
വിശാഖപട്ടണം 24 മാർച്ച് 2023 59,950
വിജയനഗരം 24 മാർച്ച് 2023 59,950
പടിഞ്ഞാറൻ ഗോദാവരി 24 മാർച്ച് 2023 59,950

ആന്ധ്രപ്രദേശ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അനന്തപുർ 24 മാർച്ച് 2023 70,660
ചിറ്റൂർ 24 മാർച്ച് 2023 70,660
കിഴക്കൻ ഗോദാവരി 24 മാർച്ച് 2023 70,660
ഗുണ്ടൂർ 24 മാർച്ച് 2023 70,660
കടപ്പ 24 മാർച്ച് 2023 70,660
കർനൂൾ 24 മാർച്ച് 2023 70,660
മച്ചിലിപട്ടണം 24 മാർച്ച് 2023 70,660
നെല്ലൂർ 24 മാർച്ച് 2023 70,660
പ്രകാശം 24 മാർച്ച് 2023 70,660
ശ്രീകാകുളം 24 മാർച്ച് 2023 70,660
വിശാഖപട്ടണം 24 മാർച്ച് 2023 70,660
വിജയനഗരം 24 മാർച്ച് 2023 70,660
പടിഞ്ഞാറൻ ഗോദാവരി 24 മാർച്ച് 2023 70,660