ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ്, മേഘാലയ : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

02 ജൂൺ 2023
60,400
-10.00
തീയതി വില മാറ്റുക
01 ജൂൺ 2023 60,410 +0.00
31 മെയ് 2023 60,410 +20.00
30 മെയ് 2023 60,390 +500.00
29 മെയ് 2023 59,890 +90.00
28 മെയ് 2023 59,800 +0.00
27 മെയ് 2023 59,800 +0.00
26 മെയ് 2023 59,800 -90.00
25 മെയ് 2023 59,890 -370.00
24 മെയ് 2023 60,260 -390.00
23 മെയ് 2023 60,650 -20.00
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,410
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,410
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 60,410
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,410
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (01 ജൂൺ) 60,410
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,830
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,800
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 60,755
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 60,250
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 60,410
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,480
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,760
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 60,484
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 59,760
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 60,250
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,000
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,180
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 58,016
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 56,110
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 59,760
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് : വെള്ളി നിരക്ക്

02 ജൂൺ 2023
73,110.00
+120.00
തീയതി വില മാറ്റുക
01 ജൂൺ 2023 72,990 +480.00
31 മെയ് 2023 72,510 +1,080.00
30 മെയ് 2023 71,430 -30.00
29 മെയ് 2023 71,460 -180.00
28 മെയ് 2023 71,640 +10.00
27 മെയ് 2023 71,630 +0.00
26 മെയ് 2023 71,630 +1,090.00
25 മെയ് 2023 70,540 -840.00
24 മെയ് 2023 71,380 -1,090.00
23 മെയ് 2023 72,470 -570.00
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,990
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,990
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 72,990
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 72,990
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (01 ജൂൺ) 72,990
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 78,300
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,540
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 74,058
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 75,700
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 72,510
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,480
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,500
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 75,110
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 72,580
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 75,700
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,570
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 62,090
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 67,247
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,710
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 72,570
ഈസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില