ഡാരംഗ്, അസം : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഡാരംഗ് : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

23 സെപ്റ്റംബർ 2023
59,240
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
22 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,240 +130.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,110 -560.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,670 +160.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,510 +0.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,510 +240.00
17 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,270 +0.00
16 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,270 +10.00
15 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,260 +430.00
14 സെപ്റ്റംബർ 2023 58,830 -20.00
13 സെപ്റ്റംബർ 2023 58,850 -30.00
ഡാരംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,670
ഡാരംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,830
ഡാരംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 59,292
ഡാരംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 59,610
ഡാരംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (22 സെപ്റ്റംബർ) 59,240
ഡാരംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,650
ഡാരംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,420
ഡാരംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 59,081
ഡാരംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 59,460
ഡാരംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 59,570
ഡാരംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,140
ഡാരംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,380
ഡാരംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 59,348
ഡാരംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 58,380
ഡാരംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 60,140
ഡാരംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,300
ഡാരംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,260
ഡാരംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 59,267
ഡാരംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,300
ഡാരംഗ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 58,380
ഡാരംഗ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ഡാരംഗ് : വെള്ളി നിരക്ക്

23 സെപ്റ്റംബർ 2023
73,360.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
22 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,360 +260.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,100 -140.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,240 +660.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,580 +10.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,570 +430.00
17 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,140 +0.00
16 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,140 +10.00
15 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,130 +1,260.00
14 സെപ്റ്റംബർ 2023 70,870 -500.00
13 സെപ്റ്റംബർ 2023 71,370 -480.00
ഡാരംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,990
ഡാരംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,870
ഡാരംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 72,658
ഡാരംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 74,980
ഡാരംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (22 സെപ്റ്റംബർ) 73,360
ഡാരംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,560
ഡാരംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,030
ഡാരംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 72,217
ഡാരംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 74,210
ഡാരംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 75,560
ഡാരംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 76,570
ഡാരംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,060
ഡാരംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 73,767
ഡാരംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 70,060
ഡാരംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 75,650
ഡാരംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,130
ഡാരംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,430
ഡാരംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,595
ഡാരംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 72,850
ഡാരംഗ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 70,060
ഡാരംഗ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില