ബാരൻ, രാജസ്ഥാൻ : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ബാരൻ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

02 ജൂൺ 2023
60,150
-20.00
തീയതി വില മാറ്റുക
01 ജൂൺ 2023 60,170 +10.00
31 മെയ് 2023 60,160 +10.00
30 മെയ് 2023 60,150 +510.00
29 മെയ് 2023 59,640 +80.00
28 മെയ് 2023 59,560 +10.00
27 മെയ് 2023 59,550 +0.00
26 മെയ് 2023 59,550 -90.00
25 മെയ് 2023 59,640 -370.00
24 മെയ് 2023 60,010 -390.00
23 മെയ് 2023 60,400 -20.00
ബാരൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,170
ബാരൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,170
ബാരൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 60,170
ബാരൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,170
ബാരൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (01 ജൂൺ) 60,170
ബാരൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,580
ബാരൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,550
ബാരൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 60,505
ബാരൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 60,000
ബാരൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 60,160
ബാരൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,230
ബാരൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,520
ബാരൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 60,238
ബാരൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 59,520
ബാരൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 60,000
ബാരൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,760
ബാരൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 54,960
ബാരൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,779
ബാരൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 55,880
ബാരൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 59,510
ബാരൻ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ബാരൻ : വെള്ളി നിരക്ക്

02 ജൂൺ 2023
72,810.00
+120.00
തീയതി വില മാറ്റുക
01 ജൂൺ 2023 72,690 +480.00
31 മെയ് 2023 72,210 +1,070.00
30 മെയ് 2023 71,140 -30.00
29 മെയ് 2023 71,170 -170.00
28 മെയ് 2023 71,340 +0.00
27 മെയ് 2023 71,340 +10.00
26 മെയ് 2023 71,330 +1,070.00
25 മെയ് 2023 70,260 -830.00
24 മെയ് 2023 71,090 -1,090.00
23 മെയ് 2023 72,180 -560.00
ബാരൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,690
ബാരൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,690
ബാരൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 72,690
ബാരൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 72,690
ബാരൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (01 ജൂൺ) 72,690
ബാരൻ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,980
ബാരൻ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,260
ബാരൻ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 73,755
ബാരൻ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 75,390
ബാരൻ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 72,210
ബാരൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,170
ബാരൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,200
ബാരൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 74,802
ബാരൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 72,280
ബാരൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 75,390
ബാരൻ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,280
ബാരൻ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,840
ബാരൻ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 66,972
ബാരൻ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,440
ബാരൻ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 72,280
ബാരൻ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില