കൈതാൽ, ഹരിയാന : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

കൈതാൽ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

30 മെയ് 2023
59,970
+340.00
തീയതി വില മാറ്റുക
29 മെയ് 2023 59,630 +80.00
28 മെയ് 2023 59,550 +0.00
27 മെയ് 2023 59,550 +10.00
26 മെയ് 2023 59,540 -100.00
25 മെയ് 2023 59,640 -370.00
24 മെയ് 2023 60,010 -390.00
23 മെയ് 2023 60,400 -20.00
22 മെയ് 2023 60,420 -120.00
21 മെയ് 2023 60,540 +10.00
20 മെയ് 2023 60,530 +0.00
കൈതാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,570
കൈതാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,540
കൈതാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 60,522
കൈതാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 60,000
കൈതാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (29 മെയ്) 59,630
കൈതാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,220
കൈതാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,510
കൈതാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 60,229
കൈതാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 59,510
കൈതാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 59,990
കൈതാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,750
കൈതാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 54,950
കൈതാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,771
കൈതാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 55,870
കൈതാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 59,500
കൈതാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,810
കൈതാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,440
കൈതാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 56,403
കൈതാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 57,810
കൈതാൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (28 ഫെബ്രുവരി) 55,840
കൈതാൽ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

കൈതാൽ : വെള്ളി നിരക്ക്

30 മെയ് 2023
71,260.00
+100.00
തീയതി വില മാറ്റുക
29 മെയ് 2023 71,160 -180.00
28 മെയ് 2023 71,340 +10.00
27 മെയ് 2023 71,330 +10.00
26 മെയ് 2023 71,320 +1,070.00
25 മെയ് 2023 70,250 -830.00
24 മെയ് 2023 71,080 -1,090.00
23 മെയ് 2023 72,170 -570.00
22 മെയ് 2023 72,740 -610.00
21 മെയ് 2023 73,350 +0.00
20 മെയ് 2023 73,350 +10.00
കൈതാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,970
കൈതാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,250
കൈതാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 73,889
കൈതാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 75,380
കൈതാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (29 മെയ്) 71,160
കൈതാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,160
കൈതാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,190
കൈതാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 74,793
കൈതാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 72,270
കൈതാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 75,380
കൈതാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,270
കൈതാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,830
കൈതാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 66,963
കൈതാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,440
കൈതാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 72,270
കൈതാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 70,380
കൈതാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,650
കൈതാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 66,348
കൈതാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 69,950
കൈതാൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (28 ഫെബ്രുവരി) 64,550
കൈതാൽ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില