പാകൂർ, Har ാർഖണ്ഡ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

പാകൂർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

29 നവംബർ 2022
52,330
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
28 നവംബർ 2022 52,330 -400.00
27 നവംബർ 2022 52,730 +10.00
26 നവംബർ 2022 52,720 +0.00
25 നവംബർ 2022 52,720 -140.00
24 നവംബർ 2022 52,860 +220.00
23 നവംബർ 2022 52,640 +190.00
22 നവംബർ 2022 52,450 -10.00
21 നവംബർ 2022 52,460 -350.00
20 നവംബർ 2022 52,810 +10.00
19 നവംബർ 2022 52,800 +0.00
പാകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,200
പാകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,250
പാകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 52,127
പാകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 50,600
പാകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (28 നവംബർ) 52,330
പാകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 51,980
പാകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,150
പാകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 50,802
പാകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 50,180
പാകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 50,400
പാകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 50,730
പാകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 49,300
പാകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 50,018
പാകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 50,120
പാകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 50,170
പാകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,660
പാകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,810
പാകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 51,773
പാകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 51,460
പാകൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 50,810
പാകൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

പാകൂർ : വെള്ളി നിരക്ക്

29 നവംബർ 2022
61,020.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
28 നവംബർ 2022 61,020 -940.00
27 നവംബർ 2022 61,960 +0.00
26 നവംബർ 2022 61,960 +10.00
25 നവംബർ 2022 61,950 -230.00
24 നവംബർ 2022 62,180 +340.00
23 നവംബർ 2022 61,840 +690.00
22 നവംബർ 2022 61,150 +300.00
21 നവംബർ 2022 60,850 -260.00
20 നവംബർ 2022 61,110 +10.00
19 നവംബർ 2022 61,100 +0.00
പാകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,650
പാകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,440
പാകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 61,217
പാകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 58,980
പാകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (28 നവംബർ) 61,020
പാകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,810
പാകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,290
പാകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 58,055
പാകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 56,810
പാകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 57,760
പാകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,920
പാകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 52,370
പാകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 55,442
പാകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 52,370
പാകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 56,810
പാകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,450
പാകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 54,040
പാകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 56,945
പാകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 58,350
പാകൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 54,040
പാകൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില