ചിറ്റൂർ, ആന്ധ്രപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ചിറ്റൂർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

17 ഏപ്രിൽ 2024
73,110
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
16 ഏപ്രിൽ 2024 73,110 +770.00
15 ഏപ്രിൽ 2024 72,340 +320.00
14 ഏപ്രിൽ 2024 72,020 +10.00
13 ഏപ്രിൽ 2024 72,010 +0.00
12 ഏപ്രിൽ 2024 72,010 +280.00
11 ഏപ്രിൽ 2024 71,730 +430.00
10 ഏപ്രിൽ 2024 71,300 -100.00
09 ഏപ്രിൽ 2024 71,400 +410.00
08 ഏപ്രിൽ 2024 70,990 +340.00
07 ഏപ്രിൽ 2024 70,650 +0.00
ചിറ്റൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,110
ചിറ്റൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,360
ചിറ്റൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 70,994
ചിറ്റൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,360
ചിറ്റൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (16 ഏപ്രിൽ) 73,110
ചിറ്റൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 68,140
ചിറ്റൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,770
ചിറ്റൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 66,005
ചിറ്റൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,770
ചിറ്റൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,740
ചിറ്റൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,980
ചിറ്റൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,490
ചിറ്റൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 62,303
ചിറ്റൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 62,980
ചിറ്റൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 62,700
ചിറ്റൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,490
ചിറ്റൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,700
ചിറ്റൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 62,479
ചിറ്റൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 63,490
ചിറ്റൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 62,770
ചിറ്റൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ചിറ്റൂർ : വെള്ളി നിരക്ക്

17 ഏപ്രിൽ 2024
83,830.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
16 ഏപ്രിൽ 2024 83,830 -320.00
15 ഏപ്രിൽ 2024 84,150 +780.00
14 ഏപ്രിൽ 2024 83,370 +0.00
13 ഏപ്രിൽ 2024 83,370 +10.00
12 ഏപ്രിൽ 2024 83,360 +170.00
11 ഏപ്രിൽ 2024 83,190 +270.00
10 ഏപ്രിൽ 2024 82,920 +200.00
09 ഏപ്രിൽ 2024 82,720 +560.00
08 ഏപ്രിൽ 2024 82,160 +1,030.00
07 ഏപ്രിൽ 2024 81,130 +10.00
ചിറ്റൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,150
ചിറ്റൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,790
ചിറ്റൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,584
ചിറ്റൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,790
ചിറ്റൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (16 ഏപ്രിൽ) 83,830
ചിറ്റൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,800
ചിറ്റൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,310
ചിറ്റൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,657
ചിറ്റൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,310
ചിറ്റൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,260
ചിറ്റൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,440
ചിറ്റൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,170
ചിറ്റൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 71,049
ചിറ്റൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 72,440
ചിറ്റൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 71,290
ചിറ്റൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,460
ചിറ്റൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,980
ചിറ്റൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 72,271
ചിറ്റൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 74,460
ചിറ്റൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 72,450
ചിറ്റൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില