തിരുപ്പൂർ, തമിഴ്‌നാട് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

തിരുപ്പൂർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

27 സെപ്റ്റംബർ 2023
58,320
-480.00
തീയതി വില മാറ്റുക
26 സെപ്റ്റംബർ 2023 58,800 -230.00
25 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030 -260.00
24 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,290 +0.00
23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,290 +10.00
22 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,280 +120.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,160 -560.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,720 +160.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,560 +0.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,560 +240.00
17 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,320 +10.00
തിരുപ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,720
തിരുപ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,800
തിരുപ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 59,302
തിരുപ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 59,650
തിരുപ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (26 സെപ്റ്റംബർ) 58,800
തിരുപ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,700
തിരുപ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,470
തിരുപ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 59,126
തിരുപ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 59,510
തിരുപ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 59,610
തിരുപ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,190
തിരുപ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,430
തിരുപ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 59,395
തിരുപ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 58,430
തിരുപ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 60,190
തിരുപ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,350
തിരുപ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,310
തിരുപ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 59,304
തിരുപ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,350
തിരുപ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 58,430
തിരുപ്പൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

തിരുപ്പൂർ : വെള്ളി നിരക്ക്

27 സെപ്റ്റംബർ 2023
70,920.00
-950.00
തീയതി വില മാറ്റുക
26 സെപ്റ്റംബർ 2023 71,870 -340.00
25 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,210 -1,220.00
24 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,430 +10.00
23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,420 +0.00
22 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,420 +260.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,160 -140.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,300 +670.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,630 +0.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,630 +430.00
17 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,200 +0.00
തിരുപ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,050
തിരുപ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,930
തിരുപ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 72,719
തിരുപ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 75,040
തിരുപ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (26 സെപ്റ്റംബർ) 71,870
തിരുപ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,620
തിരുപ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,090
തിരുപ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 72,275
തിരുപ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 74,270
തിരുപ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 75,620
തിരുപ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 76,630
തിരുപ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,120
തിരുപ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 73,826
തിരുപ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 70,120
തിരുപ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 75,710
തിരുപ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,190
തിരുപ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,490
തിരുപ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,653
തിരുപ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 72,910
തിരുപ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 70,110
തിരുപ്പൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില