നൽഗൊണ്ട, തെലങ്കാന : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

നൽഗൊണ്ട : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

02 ഡിസംബർ 2023
63,370
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
01 ഡിസംബർ 2023 63,370 +730.00
30 നവംബർ 2023 62,640 -330.00
29 നവംബർ 2023 62,970 +350.00
28 നവംബർ 2023 62,620 +950.00
27 നവംബർ 2023 61,670 +0.00
26 നവംബർ 2023 61,670 +10.00
25 നവംബർ 2023 61,660 +0.00
24 നവംബർ 2023 61,660 +310.00
23 നവംബർ 2023 61,350 +60.00
22 നവംബർ 2023 61,290 -180.00
നൽഗൊണ്ട സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,370
നൽഗൊണ്ട സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,370
നൽഗൊണ്ട സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 63,370
നൽഗൊണ്ട സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 63,370
നൽഗൊണ്ട സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (01 ഡിസംബർ) 63,370
നൽഗൊണ്ട സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,970
നൽഗൊണ്ട സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,860
നൽഗൊണ്ട സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 61,071
നൽഗൊണ്ട സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 60,960
നൽഗൊണ്ട സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 62,640
നൽഗൊണ്ട സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,430
നൽഗൊണ്ട സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 56,640
നൽഗൊണ്ട സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 59,291
നൽഗൊണ്ട സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 57,590
നൽഗൊണ്ട സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 61,080
നൽഗൊണ്ട സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,640
നൽഗൊണ്ട സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,380
നൽഗൊണ്ട സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 59,006
നൽഗൊണ്ട സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 59,580
നൽഗൊണ്ട സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 57,590
നൽഗൊണ്ട - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

നൽഗൊണ്ട : വെള്ളി നിരക്ക്

02 ഡിസംബർ 2023
77,800.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
01 ഡിസംബർ 2023 77,800 +410.00
30 നവംബർ 2023 77,390 +1,150.00
29 നവംബർ 2023 76,240 +670.00
28 നവംബർ 2023 75,570 +1,290.00
27 നവംബർ 2023 74,280 +10.00
26 നവംബർ 2023 74,270 +10.00
25 നവംബർ 2023 74,260 +0.00
24 നവംബർ 2023 74,260 +1,020.00
23 നവംബർ 2023 73,240 +130.00
22 നവംബർ 2023 73,110 -460.00
നൽഗൊണ്ട വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,800
നൽഗൊണ്ട വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 77,800
നൽഗൊണ്ട വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 77,800
നൽഗൊണ്ട വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 77,800
നൽഗൊണ്ട വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (01 ഡിസംബർ) 77,800
നൽഗൊണ്ട വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,390
നൽഗൊണ്ട വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,210
നൽഗൊണ്ട വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 72,793
നൽഗൊണ്ട വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 71,500
നൽഗൊണ്ട വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 77,390
നൽഗൊണ്ട വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,060
നൽഗൊണ്ട വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 66,830
നൽഗൊണ്ട വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 70,706
നൽഗൊണ്ട വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 69,890
നൽഗൊണ്ട വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 71,850
നൽഗൊണ്ട വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,950
നൽഗൊണ്ട വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,880
നൽഗൊണ്ട വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 72,306
നൽഗൊണ്ട വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 74,940
നൽഗൊണ്ട വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 69,890
നൽഗൊണ്ട - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില