ബാംഗ്ലൂർ, കർണാടക : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ബാംഗ്ലൂർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

01 ജൂൺ 2023
59,930
-290.00
തീയതി വില മാറ്റുക
31 മെയ് 2023 60,220 +20.00
30 മെയ് 2023 60,200 +500.00
29 മെയ് 2023 59,700 +90.00
28 മെയ് 2023 59,610 +0.00
27 മെയ് 2023 59,610 +0.00
26 മെയ് 2023 59,610 -90.00
25 മെയ് 2023 59,700 -370.00
24 മെയ് 2023 60,070 -390.00
23 മെയ് 2023 60,460 -20.00
22 മെയ് 2023 60,480 -120.00
ബാംഗ്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില
ബാംഗ്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില
ബാംഗ്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില
ബാംഗ്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില ()
ബാംഗ്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില ()
ബാംഗ്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,630
ബാംഗ്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,610
ബാംഗ്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 60,562
ബാംഗ്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 60,060
ബാംഗ്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 60,220
ബാംഗ്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,280
ബാംഗ്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,570
ബാംഗ്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 60,292
ബാംഗ്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 59,570
ബാംഗ്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 60,060
ബാംഗ്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,810
ബാംഗ്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,010
ബാംഗ്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,832
ബാംഗ്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 55,930
ബാംഗ്ലൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 59,570
ബാംഗ്ലൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ബാംഗ്ലൂർ : വെള്ളി നിരക്ക്

01 ജൂൺ 2023
71,940.00
-340.00
തീയതി വില മാറ്റുക
31 മെയ് 2023 72,280 +1,080.00
30 മെയ് 2023 71,200 -30.00
29 മെയ് 2023 71,230 -180.00
28 മെയ് 2023 71,410 +10.00
27 മെയ് 2023 71,400 +0.00
26 മെയ് 2023 71,400 +1,080.00
25 മെയ് 2023 70,320 -830.00
24 മെയ് 2023 71,150 -1,090.00
23 മെയ് 2023 72,240 -570.00
22 മെയ് 2023 72,810 -620.00
ബാംഗ്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില
ബാംഗ്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില
ബാംഗ്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില
ബാംഗ്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില ()
ബാംഗ്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില ()
ബാംഗ്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 78,050
ബാംഗ്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,320
ബാംഗ്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 73,823
ബാംഗ്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 75,460
ബാംഗ്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 72,280
ബാംഗ്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,240
ബാംഗ്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,270
ബാംഗ്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 74,872
ബാംഗ്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 72,350
ബാംഗ്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 75,460
ബാംഗ്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,340
ബാംഗ്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,890
ബാംഗ്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 67,034
ബാംഗ്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,500
ബാംഗ്ലൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 72,340
ബാംഗ്ലൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില