ധുബുരി, അസം : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ധുബുരി : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

18 ഓഗസ്റ്റ് 2022
51,840
+220.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,620 -340.00
16 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,960 -720.00
15 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,680 +0.00
14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,680 +10.00
13 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,670 +0.00
12 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,670 +270.00
11 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,400 +100.00
10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300 -40.00
09 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,340 +10.00
08 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,330 +400.00
ധുബുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,760
ധുബുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,550
ധുബുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 52,214
ധുബുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 51,550
ധുബുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ഓഗസ്റ്റ്) 51,620
ധുബുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,450
ധുബുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,600
ധുബുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 52,093
ധുബുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 51,810
ധുബുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 51,600
ധുബുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,020
ധുബുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,480
ധുബുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 52,184
ധുബുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 52,150
ധുബുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 52,020
ധുബുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,080
ധുബുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,150
ധുബുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 52,015
ധുബുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 52,570
ധുബുരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 52,220
ധുബുരി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ധുബുരി : വെള്ളി നിരക്ക്

18 ഓഗസ്റ്റ് 2022
57,330.00
+190.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,140 -840.00
16 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,980 -1,580.00
15 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,560 +10.00
14 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,550 +0.00
13 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,550 +10.00
12 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,540 +950.00
11 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,590 -570.00
10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,160 -120.00
09 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,280 +10.00
08 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,270 +1,670.00
ധുബുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,560
ധുബുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,140
ധുബുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 58,507
ധുബുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 58,460
ധുബുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ഓഗസ്റ്റ്) 57,140
ധുബുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,980
ധുബുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,800
ധുബുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 58,128
ധുബുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 59,820
ധുബുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 57,820
ധുബുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,930
ധുബുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,570
ധുബുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 62,603
ധുബുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 62,690
ധുബുരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 60,570
ധുബുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 65,550
ധുബുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,250
ധുബുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 63,039
ധുബുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 65,550
ധുബുരി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 63,460
ധുബുരി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില