ചത്ര, Har ാർഖണ്ഡ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ചത്ര : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

28 സെപ്റ്റംബർ 2023
57,680
-210.00
തീയതി വില മാറ്റുക
27 സെപ്റ്റംബർ 2023 57,890 -750.00
26 സെപ്റ്റംബർ 2023 58,640 -240.00
25 സെപ്റ്റംബർ 2023 58,880 -260.00
24 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,140 +10.00
23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,130 +0.00
22 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,130 +130.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,000 -560.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,560 +160.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,400 +0.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,400 +240.00
ചത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,560
ചത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,890
ചത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 59,089
ചത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 59,500
ചത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (27 സെപ്റ്റംബർ) 57,890
ചത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,540
ചത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,310
ചത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 58,971
ചത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 59,350
ചത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 59,460
ചത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,030
ചത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,280
ചത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 59,239
ചത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 58,280
ചത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 60,030
ചത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,190
ചത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,150
ചത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 59,147
ചത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,190
ചത്ര സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 58,270
ചത്ര - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ചത്ര : വെള്ളി നിരക്ക്

28 സെപ്റ്റംബർ 2023
70,470.00
-60.00
തീയതി വില മാറ്റുക
27 സെപ്റ്റംബർ 2023 70,530 -1,150.00
26 സെപ്റ്റംബർ 2023 71,680 -340.00
25 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,020 -1,210.00
24 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,230 +0.00
23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,230 +10.00
22 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,220 +250.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,970 -140.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110 +670.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,440 +0.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,440 +430.00
ചത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,850
ചത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,530
ചത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 72,426
ചത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 74,840
ചത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (27 സെപ്റ്റംബർ) 70,530
ചത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,420
ചത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,900
ചത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 72,083
ചത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 74,070
ചത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 75,420
ചത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 76,430
ചത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,930
ചത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 73,631
ചത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 69,930
ചത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 75,510
ചത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,990
ചത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,310
ചത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,464
ചത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 72,720
ചത്ര വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 69,930
ചത്ര - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില