ജല un ൻ, ഉത്തർപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ജല un ൻ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

14 ഓഗസ്റ്റ് 2022
52,580
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
13 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,580 +10.00
12 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,570 +270.00
11 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,300 +90.00
10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,210 -30.00
09 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,240 +0.00
08 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,240 +400.00
07 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,840 +10.00
06 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,830 +0.00
05 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,830 -310.00
04 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,140 -520.00
ജല un ൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,660
ജല un ൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,460
ജല un ൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 52,112
ജല un ൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 51,460
ജല un ൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (13 ഓഗസ്റ്റ്) 52,580
ജല un ൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,360
ജല un ൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,510
ജല un ൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 51,999
ജല un ൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 51,710
ജല un ൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 51,510
ജല un ൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,930
ജല un ൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,380
ജല un ൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 52,088
ജല un ൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 52,060
ജല un ൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 51,930
ജല un ൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,980
ജല un ൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,050
ജല un ൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 51,922
ജല un ൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 52,480
ജല un ൻ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 52,120
ജല un ൻ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ജല un ൻ : വെള്ളി നിരക്ക്

14 ഓഗസ്റ്റ് 2022
59,440.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
13 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,440 +10.00
12 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,430 +950.00
11 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,480 -570.00
10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,050 -120.00
09 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,170 +0.00
08 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,170 +1,670.00
07 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,500 +10.00
06 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,490 +0.00
05 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,490 -610.00
04 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,100 +360.00
ജല un ൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,440
ജല un ൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,490
ജല un ൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 58,384
ജല un ൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 58,350
ജല un ൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (13 ഓഗസ്റ്റ്) 59,440
ജല un ൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,870
ജല un ൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,700
ജല un ൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 58,022
ജല un ൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 59,710
ജല un ൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 57,720
ജല un ൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,810
ജല un ൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,460
ജല un ൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 62,491
ജല un ൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 62,570
ജല un ൻ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 60,460
ജല un ൻ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 65,430
ജല un ൻ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,140
ജല un ൻ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 62,924
ജല un ൻ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 65,430
ജല un ൻ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 63,350
ജല un ൻ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില