കമ്രൂപ് മെട്രോ, അസം : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

കമ്രൂപ് മെട്രോ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

22 ജൂൺ 2024
71,770
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
21 ജൂൺ 2024 71,770 -1,000.00
20 ജൂൺ 2024 72,770 +860.00
19 ജൂൺ 2024 71,910 +50.00
18 ജൂൺ 2024 71,860 +210.00
17 ജൂൺ 2024 71,650 -450.00
16 ജൂൺ 2024 72,100 +0.00
15 ജൂൺ 2024 72,100 +10.00
14 ജൂൺ 2024 72,090 +830.00
13 ജൂൺ 2024 71,260 -770.00
12 ജൂൺ 2024 72,030 +410.00
കമ്രൂപ് മെട്രോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,210
കമ്രൂപ് മെട്രോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,260
കമ്രൂപ് മെട്രോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,954
കമ്രൂപ് മെട്രോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 71,910
കമ്രൂപ് മെട്രോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (21 ജൂൺ) 71,770
കമ്രൂപ് മെട്രോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,750
കമ്രൂപ് മെട്രോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,920
കമ്രൂപ് മെട്രോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,450
കമ്രൂപ് മെട്രോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,920
കമ്രൂപ് മെട്രോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 71,900
കമ്രൂപ് മെട്രോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,150
കമ്രൂപ് മെട്രോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,400
കമ്രൂപ് മെട്രോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,457
കമ്രൂപ് മെട്രോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,400
കമ്രൂപ് മെട്രോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,690
കമ്രൂപ് മെട്രോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 68,180
കമ്രൂപ് മെട്രോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,810
കമ്രൂപ് മെട്രോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 66,040
കമ്രൂപ് മെട്രോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,810
കമ്രൂപ് മെട്രോ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,780
കമ്രൂപ് മെട്രോ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

കമ്രൂപ് മെട്രോ : വെള്ളി നിരക്ക്

22 ജൂൺ 2024
89,580.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
21 ജൂൺ 2024 89,580 -2,510.00
20 ജൂൺ 2024 92,090 +2,150.00
19 ജൂൺ 2024 89,940 +510.00
18 ജൂൺ 2024 89,430 +160.00
17 ജൂൺ 2024 89,270 -290.00
16 ജൂൺ 2024 89,560 +10.00
15 ജൂൺ 2024 89,550 +10.00
14 ജൂൺ 2024 89,540 +1,180.00
13 ജൂൺ 2024 88,360 -2,420.00
12 ജൂൺ 2024 90,780 +1,760.00
കമ്രൂപ് മെട്രോ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 94,170
കമ്രൂപ് മെട്രോ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 88,360
കമ്രൂപ് മെട്രോ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 90,309
കമ്രൂപ് മെട്രോ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 91,950
കമ്രൂപ് മെട്രോ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (21 ജൂൺ) 89,580
കമ്രൂപ് മെട്രോ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 96,490
കമ്രൂപ് മെട്രോ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 81,140
കമ്രൂപ് മെട്രോ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 88,391
കമ്രൂപ് മെട്രോ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,280
കമ്രൂപ് മെട്രോ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 91,950
കമ്രൂപ് മെട്രോ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,200
കമ്രൂപ് മെട്രോ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,830
കമ്രൂപ് മെട്രോ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,933
കമ്രൂപ് മെട്രോ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,830
കമ്രൂപ് മെട്രോ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 80,990
കമ്രൂപ് മെട്രോ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,840
കമ്രൂപ് മെട്രോ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,340
കമ്രൂപ് മെട്രോ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,697
കമ്രൂപ് മെട്രോ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,340
കമ്രൂപ് മെട്രോ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,300
കമ്രൂപ് മെട്രോ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില