പ്രകാശം, ആന്ധ്രപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

പ്രകാശം : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

ഇന്ന് 22 ഒക്ടോബർ 2021
48,590
-100.00
തീയതി വില മാറ്റുക
21 ഒക്ടോബർ 2021 48,690 +230.00
20 ഒക്ടോബർ 2021 48,460 -10.00
19 ഒക്ടോബർ 2021 48,470 +80.00
18 ഒക്ടോബർ 2021 48,390 -720.00
17 ഒക്ടോബർ 2021 49,110 +0.00
16 ഒക്ടോബർ 2021 49,110 +0.00
15 ഒക്ടോബർ 2021 49,110 +0.00
14 ഒക്ടോബർ 2021 49,110 +730.00
13 ഒക്ടോബർ 2021 48,380 +150.00
12 ഒക്ടോബർ 2021 48,230 +20.00
പ്രകാശം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,110
പ്രകാശം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,440
പ്രകാശം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 48,249
പ്രകാശം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 47,480
പ്രകാശം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (21 ഒക്ടോബർ) 48,690
പ്രകാശം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 48,710
പ്രകാശം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 46,730
പ്രകാശം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 47,785
പ്രകാശം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 48,300
പ്രകാശം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 46,730
പ്രകാശം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,490
പ്രകാശം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,030
പ്രകാശം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 48,363
പ്രകാശം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 49,490
പ്രകാശം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 48,340
പ്രകാശം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,610
പ്രകാശം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 48,010
പ്രകാശം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 48,931
പ്രകാശം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 48,010
പ്രകാശം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 49,490
പ്രകാശം - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

പ്രകാശം : വെള്ളി നിരക്ക്

ഇന്ന് 22 ഒക്ടോബർ 2021
66,640.00
-610.00
തീയതി വില മാറ്റുക
21 ഒക്ടോബർ 2021 67,250 +1,190.00
20 ഒക്ടോബർ 2021 66,060 +1,210.00
19 ഒക്ടോബർ 2021 64,850 +0.00
18 ഒക്ടോബർ 2021 64,850 +390.00
17 ഒക്ടോബർ 2021 64,460 +0.00
16 ഒക്ടോബർ 2021 64,460 +0.00
15 ഒക്ടോബർ 2021 64,460 +0.00
14 ഒക്ടോബർ 2021 64,460 +1,330.00
13 ഒക്ടോബർ 2021 63,130 -160.00
12 ഒക്ടോബർ 2021 63,290 -60.00
പ്രകാശം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 67,250
പ്രകാശം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,110
പ്രകാശം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 63,424
പ്രകാശം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 61,110
പ്രകാശം വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (21 ഒക്ടോബർ) 67,250
പ്രകാശം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 66,930
പ്രകാശം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,850
പ്രകാശം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 63,832
പ്രകാശം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 64,490
പ്രകാശം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 59,850
പ്രകാശം വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,910
പ്രകാശം വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,270
പ്രകാശം വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 65,602
പ്രകാശം വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 69,910
പ്രകാശം വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 64,600
പ്രകാശം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 71,940
പ്രകാശം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 67,710
പ്രകാശം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 70,094
പ്രകാശം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 69,840
പ്രകാശം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 69,910
പ്രകാശം - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില