ബീഹാർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ബീഹാർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അരാരിയ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
അർവാൾ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
U റംഗബാദ് 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
ബങ്ക 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
ബെഗുസാരായി 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
ബെട്ടയ്യ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
ഭാഗൽപൂർ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
ഭോജ്പൂർ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
ബുക്സാർ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
ഛപ്ര 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
ദർഭംഗ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
ഗയ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
ഗോപാൽഗഞ്ച് 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
ജാമുയി 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
ജെഹാനാബാദ് 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
കൈമൂർ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
കതിഹാർ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
ഖഗാരിയ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
കിഷൻഗഞ്ച് 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
ലഖിസാരായി 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
മാധേപുര 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
മധുബാനി 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
മോതിഹാരി 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
മുൻഗെർ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
മുസാഫർപൂർ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
നളന്ദ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
നവാഡ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
പട്ന 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
പൂർണിയ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
റോഹ്താസ് 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
സഹർസ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
സമസ്തിപൂർ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
ഷെയ്ഖ്പുര 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
ഷിയോഹർ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
സീതാമർഹി 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
സിവാൻ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
സുപോൾ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180
വൈശാലി 08 ഫെബ്രുവരി 2023 57,180

ബീഹാർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അരാരിയ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
അർവാൾ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
U റംഗബാദ് 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
ബങ്ക 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
ബെഗുസാരായി 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
ബെട്ടയ്യ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
ഭാഗൽപൂർ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
ഭോജ്പൂർ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
ബുക്സാർ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
ഛപ്ര 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
ദർഭംഗ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
ഗയ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
ഗോപാൽഗഞ്ച് 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
ജാമുയി 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
ജെഹാനാബാദ് 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
കൈമൂർ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
കതിഹാർ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
ഖഗാരിയ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
കിഷൻഗഞ്ച് 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
ലഖിസാരായി 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
മാധേപുര 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
മധുബാനി 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
മോതിഹാരി 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
മുൻഗെർ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
മുസാഫർപൂർ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
നളന്ദ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
നവാഡ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
പട്ന 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
പൂർണിയ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
റോഹ്താസ് 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
സഹർസ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
സമസ്തിപൂർ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
ഷെയ്ഖ്പുര 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
ഷിയോഹർ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
സീതാമർഹി 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
സിവാൻ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
സുപോൾ 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750
വൈശാലി 08 ഫെബ്രുവരി 2023 67,750