ബീഹാർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ബീഹാർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അരാരിയ 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
അർവാൾ 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
U റംഗബാദ് 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
ബങ്ക 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
ബെഗുസാരായി 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
ബെട്ടയ്യ 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
ഭാഗൽപൂർ 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
ഭോജ്പൂർ 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
ബുക്സാർ 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
ഛപ്ര 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
ദർഭംഗ 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
ഗയ 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
ഗോപാൽഗഞ്ച് 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
ജാമുയി 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
ജെഹാനാബാദ് 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
കൈമൂർ 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
കതിഹാർ 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
ഖഗാരിയ 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
കിഷൻഗഞ്ച് 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
ലഖിസാരായി 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
മാധേപുര 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
മധുബാനി 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
മോതിഹാരി 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
മുൻഗെർ 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
മുസാഫർപൂർ 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
നളന്ദ 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
നവാഡ 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
പട്ന 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
പൂർണിയ 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
റോഹ്താസ് 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
സഹർസ 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
സമസ്തിപൂർ 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
ഷെയ്ഖ്പുര 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
ഷിയോഹർ 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
സീതാമർഹി 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
സിവാൻ 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
സുപോൾ 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490
വൈശാലി 22 ഒക്ടോബർ 2021 48,490

ബീഹാർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അരാരിയ 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
അർവാൾ 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
U റംഗബാദ് 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
ബങ്ക 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
ബെഗുസാരായി 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
ബെട്ടയ്യ 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
ഭാഗൽപൂർ 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
ഭോജ്പൂർ 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
ബുക്സാർ 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
ഛപ്ര 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
ദർഭംഗ 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
ഗയ 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
ഗോപാൽഗഞ്ച് 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
ജാമുയി 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
ജെഹാനാബാദ് 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
കൈമൂർ 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
കതിഹാർ 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
ഖഗാരിയ 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
കിഷൻഗഞ്ച് 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
ലഖിസാരായി 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
മാധേപുര 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
മധുബാനി 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
മോതിഹാരി 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
മുൻഗെർ 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
മുസാഫർപൂർ 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
നളന്ദ 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
നവാഡ 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
പട്ന 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
പൂർണിയ 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
റോഹ്താസ് 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
സഹർസ 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
സമസ്തിപൂർ 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
ഷെയ്ഖ്പുര 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
ഷിയോഹർ 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
സീതാമർഹി 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
സിവാൻ 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
സുപോൾ 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500
വൈശാലി 22 ഒക്ടോബർ 2021 66,500