ബീഹാർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ബീഹാർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അരാരിയ 03 മാർച്ച് 2024 63,640
അർവാൾ 03 മാർച്ച് 2024 63,640
U റംഗബാദ് 03 മാർച്ച് 2024 63,640
ബങ്ക 03 മാർച്ച് 2024 63,640
ബെഗുസാരായി 03 മാർച്ച് 2024 63,640
ബെട്ടയ്യ 03 മാർച്ച് 2024 63,640
ഭാഗൽപൂർ 03 മാർച്ച് 2024 63,640
ഭോജ്പൂർ 03 മാർച്ച് 2024 63,640
ബുക്സാർ 03 മാർച്ച് 2024 63,640
ഛപ്ര 03 മാർച്ച് 2024 63,640
ദർഭംഗ 03 മാർച്ച് 2024 63,640
ഗയ 03 മാർച്ച് 2024 63,640
ഗോപാൽഗഞ്ച് 03 മാർച്ച് 2024 63,640
ജാമുയി 03 മാർച്ച് 2024 63,640
ജെഹാനാബാദ് 03 മാർച്ച് 2024 63,640
കൈമൂർ 03 മാർച്ച് 2024 63,640
കതിഹാർ 03 മാർച്ച് 2024 63,640
ഖഗാരിയ 03 മാർച്ച് 2024 63,640
കിഷൻഗഞ്ച് 03 മാർച്ച് 2024 63,640
ലഖിസാരായി 03 മാർച്ച് 2024 63,640
മാധേപുര 03 മാർച്ച് 2024 63,640
മധുബാനി 03 മാർച്ച് 2024 63,640
മോതിഹാരി 03 മാർച്ച് 2024 63,640
മുൻഗെർ 03 മാർച്ച് 2024 63,640
മുസാഫർപൂർ 03 മാർച്ച് 2024 63,640
നളന്ദ 03 മാർച്ച് 2024 63,640
നവാഡ 03 മാർച്ച് 2024 63,640
പട്ന 03 മാർച്ച് 2024 63,640
പൂർണിയ 03 മാർച്ച് 2024 63,640
റോഹ്താസ് 03 മാർച്ച് 2024 63,640
സഹർസ 03 മാർച്ച് 2024 63,640
സമസ്തിപൂർ 03 മാർച്ച് 2024 63,640
ഷെയ്ഖ്പുര 03 മാർച്ച് 2024 63,640
ഷിയോഹർ 03 മാർച്ച് 2024 63,640
സീതാമർഹി 03 മാർച്ച് 2024 63,640
സിവാൻ 03 മാർച്ച് 2024 63,640
സുപോൾ 03 മാർച്ച് 2024 63,640
വൈശാലി 03 മാർച്ച് 2024 63,640

ബീഹാർ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അരാരിയ 03 മാർച്ച് 2024 72,160
അർവാൾ 03 മാർച്ച് 2024 72,160
U റംഗബാദ് 03 മാർച്ച് 2024 72,160
ബങ്ക 03 മാർച്ച് 2024 72,160
ബെഗുസാരായി 03 മാർച്ച് 2024 72,160
ബെട്ടയ്യ 03 മാർച്ച് 2024 72,160
ഭാഗൽപൂർ 03 മാർച്ച് 2024 72,160
ഭോജ്പൂർ 03 മാർച്ച് 2024 72,160
ബുക്സാർ 03 മാർച്ച് 2024 72,160
ഛപ്ര 03 മാർച്ച് 2024 72,160
ദർഭംഗ 03 മാർച്ച് 2024 72,160
ഗയ 03 മാർച്ച് 2024 72,160
ഗോപാൽഗഞ്ച് 03 മാർച്ച് 2024 72,160
ജാമുയി 03 മാർച്ച് 2024 72,160
ജെഹാനാബാദ് 03 മാർച്ച് 2024 72,160
കൈമൂർ 03 മാർച്ച് 2024 72,160
കതിഹാർ 03 മാർച്ച് 2024 72,160
ഖഗാരിയ 03 മാർച്ച് 2024 72,160
കിഷൻഗഞ്ച് 03 മാർച്ച് 2024 72,160
ലഖിസാരായി 03 മാർച്ച് 2024 72,160
മാധേപുര 03 മാർച്ച് 2024 72,160
മധുബാനി 03 മാർച്ച് 2024 72,160
മോതിഹാരി 03 മാർച്ച് 2024 72,160
മുൻഗെർ 03 മാർച്ച് 2024 72,160
മുസാഫർപൂർ 03 മാർച്ച് 2024 72,160
നളന്ദ 03 മാർച്ച് 2024 72,160
നവാഡ 03 മാർച്ച് 2024 72,160
പട്ന 03 മാർച്ച് 2024 72,160
പൂർണിയ 03 മാർച്ച് 2024 72,160
റോഹ്താസ് 03 മാർച്ച് 2024 72,160
സഹർസ 03 മാർച്ച് 2024 72,160
സമസ്തിപൂർ 03 മാർച്ച് 2024 72,160
ഷെയ്ഖ്പുര 03 മാർച്ച് 2024 72,160
ഷിയോഹർ 03 മാർച്ച് 2024 72,160
സീതാമർഹി 03 മാർച്ച് 2024 72,160
സിവാൻ 03 മാർച്ച് 2024 72,160
സുപോൾ 03 മാർച്ച് 2024 72,160
വൈശാലി 03 മാർച്ച് 2024 72,160