ഒഡീഷ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഒഡീഷ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അങ്കുൽ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ബാലേശ്വർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ബാർഗഡ് 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ഭദ്രക് 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ബോലങ്കിർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ബ oud ദ് 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
കട്ടക്ക് 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ദിയോഘർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ധെങ്കനാൽ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ഗജപതി 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ഗഞ്ചം 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ജഗത്സിംഗ്പൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ജജ്പൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
Har ാർസുഗുഡ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
കലഹണ്ടി 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
കന്ധമാൽ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
കേന്ദ്രപര 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
കിയോഞ്ജർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
ഖോർഡ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
കോരാപുട്ട് 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
മൽകാൻഗിരി 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
മയൂർഭഞ്ച് 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
നബരംഗാപൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
നായഗഡ് 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
നുവാപർഹ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
പുരി 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
റായഗട 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
സംബാൽപൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
സോനാപൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370
സുന്ദർഗഡ് 03 ഒക്ടോബർ 2022 50,370

ഒഡീഷ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അങ്കുൽ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
ബാലേശ്വർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
ബാർഗഡ് 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
ഭദ്രക് 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
ബോലങ്കിർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
ബ oud ദ് 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
കട്ടക്ക് 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
ദിയോഘർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
ധെങ്കനാൽ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
ഗജപതി 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
ഗഞ്ചം 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
ജഗത്സിംഗ്പൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
ജജ്പൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
Har ാർസുഗുഡ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
കലഹണ്ടി 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
കന്ധമാൽ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
കേന്ദ്രപര 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
കിയോഞ്ജർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
ഖോർഡ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
കോരാപുട്ട് 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
മൽകാൻഗിരി 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
മയൂർഭഞ്ച് 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
നബരംഗാപൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
നായഗഡ് 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
നുവാപർഹ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
പുരി 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
റായഗട 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
സംബാൽപൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
സോനാപൂർ 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360
സുന്ദർഗഡ് 03 ഒക്ടോബർ 2022 57,360