ഒഡീഷ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഒഡീഷ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അങ്കുൽ 26 മെയ് 2024 71,520
ബാലേശ്വർ 26 മെയ് 2024 71,520
ബാർഗഡ് 26 മെയ് 2024 71,520
ഭദ്രക് 26 മെയ് 2024 71,520
ബോലങ്കിർ 26 മെയ് 2024 71,520
ബ oud ദ് 26 മെയ് 2024 71,520
കട്ടക്ക് 26 മെയ് 2024 71,520
ദിയോഘർ 26 മെയ് 2024 71,520
ധെങ്കനാൽ 26 മെയ് 2024 71,520
ഗജപതി 26 മെയ് 2024 71,520
ഗഞ്ചം 26 മെയ് 2024 71,520
ജഗത്സിംഗ്പൂർ 26 മെയ് 2024 71,520
ജജ്പൂർ 26 മെയ് 2024 71,520
Har ാർസുഗുഡ 26 മെയ് 2024 71,520
കലഹണ്ടി 26 മെയ് 2024 71,520
കന്ധമാൽ 26 മെയ് 2024 71,520
കേന്ദ്രപര 26 മെയ് 2024 71,520
കിയോഞ്ജർ 26 മെയ് 2024 71,520
ഖോർഡ 26 മെയ് 2024 71,520
കോരാപുട്ട് 26 മെയ് 2024 71,520
മൽകാൻഗിരി 26 മെയ് 2024 71,520
മയൂർഭഞ്ച് 26 മെയ് 2024 71,520
നബരംഗാപൂർ 26 മെയ് 2024 71,520
നായഗഡ് 26 മെയ് 2024 71,520
നുവാപർഹ 26 മെയ് 2024 71,520
പുരി 26 മെയ് 2024 71,520
റായഗട 26 മെയ് 2024 71,520
സംബാൽപൂർ 26 മെയ് 2024 71,520
സോനാപൂർ 26 മെയ് 2024 71,520
സുന്ദർഗഡ് 26 മെയ് 2024 71,520

ഒഡീഷ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അങ്കുൽ 26 മെയ് 2024 90,620
ബാലേശ്വർ 26 മെയ് 2024 90,620
ബാർഗഡ് 26 മെയ് 2024 90,620
ഭദ്രക് 26 മെയ് 2024 90,620
ബോലങ്കിർ 26 മെയ് 2024 90,620
ബ oud ദ് 26 മെയ് 2024 90,620
കട്ടക്ക് 26 മെയ് 2024 90,620
ദിയോഘർ 26 മെയ് 2024 90,620
ധെങ്കനാൽ 26 മെയ് 2024 90,620
ഗജപതി 26 മെയ് 2024 90,620
ഗഞ്ചം 26 മെയ് 2024 90,620
ജഗത്സിംഗ്പൂർ 26 മെയ് 2024 90,620
ജജ്പൂർ 26 മെയ് 2024 90,620
Har ാർസുഗുഡ 26 മെയ് 2024 90,620
കലഹണ്ടി 26 മെയ് 2024 90,620
കന്ധമാൽ 26 മെയ് 2024 90,620
കേന്ദ്രപര 26 മെയ് 2024 90,620
കിയോഞ്ജർ 26 മെയ് 2024 90,620
ഖോർഡ 26 മെയ് 2024 90,620
കോരാപുട്ട് 26 മെയ് 2024 90,620
മൽകാൻഗിരി 26 മെയ് 2024 90,620
മയൂർഭഞ്ച് 26 മെയ് 2024 90,620
നബരംഗാപൂർ 26 മെയ് 2024 90,620
നായഗഡ് 26 മെയ് 2024 90,620
നുവാപർഹ 26 മെയ് 2024 90,620
പുരി 26 മെയ് 2024 90,620
റായഗട 26 മെയ് 2024 90,620
സംബാൽപൂർ 26 മെയ് 2024 90,620
സോനാപൂർ 26 മെയ് 2024 90,620
സുന്ദർഗഡ് 26 മെയ് 2024 90,620