ഒഡീഷ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഒഡീഷ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അങ്കുൽ 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
ബാലേശ്വർ 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
ബാർഗഡ് 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
ഭദ്രക് 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
ബോലങ്കിർ 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
ബ oud ദ് 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
കട്ടക്ക് 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
ദിയോഘർ 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
ധെങ്കനാൽ 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
ഗജപതി 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
ഗഞ്ചം 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
ജഗത്സിംഗ്പൂർ 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
ജജ്പൂർ 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
Har ാർസുഗുഡ 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
കലഹണ്ടി 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
കന്ധമാൽ 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
കേന്ദ്രപര 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
കിയോഞ്ജർ 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
ഖോർഡ 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
കോരാപുട്ട് 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
മൽകാൻഗിരി 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
മയൂർഭഞ്ച് 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
നബരംഗാപൂർ 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
നായഗഡ് 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
നുവാപർഹ 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
പുരി 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
റായഗട 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
സംബാൽപൂർ 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
സോനാപൂർ 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330
സുന്ദർഗഡ് 19 ഒക്ടോബർ 2021 48,330

ഒഡീഷ : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അങ്കുൽ 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
ബാലേശ്വർ 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
ബാർഗഡ് 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
ഭദ്രക് 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
ബോലങ്കിർ 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
ബ oud ദ് 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
കട്ടക്ക് 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
ദിയോഘർ 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
ധെങ്കനാൽ 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
ഗജപതി 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
ഗഞ്ചം 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
ജഗത്സിംഗ്പൂർ 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
ജജ്പൂർ 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
Har ാർസുഗുഡ 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
കലഹണ്ടി 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
കന്ധമാൽ 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
കേന്ദ്രപര 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
കിയോഞ്ജർ 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
ഖോർഡ 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
കോരാപുട്ട് 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
മൽകാൻഗിരി 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
മയൂർഭഞ്ച് 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
നബരംഗാപൂർ 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
നായഗഡ് 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
നുവാപർഹ 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
പുരി 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
റായഗട 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
സംബാൽപൂർ 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
സോനാപൂർ 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770
സുന്ദർഗഡ് 19 ഒക്ടോബർ 2021 64,770