ഈറോഡ്, തമിഴ്‌നാട് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഈറോഡ് : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

02 ഡിസംബർ 2023
63,450
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
01 ഡിസംബർ 2023 63,450 +730.00
30 നവംബർ 2023 62,720 -330.00
29 നവംബർ 2023 63,050 +350.00
28 നവംബർ 2023 62,700 +950.00
27 നവംബർ 2023 61,750 +0.00
26 നവംബർ 2023 61,750 +10.00
25 നവംബർ 2023 61,740 +0.00
24 നവംബർ 2023 61,740 +310.00
23 നവംബർ 2023 61,430 +60.00
22 നവംബർ 2023 61,370 -180.00
ഈറോഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,450
ഈറോഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,450
ഈറോഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 63,450
ഈറോഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 63,450
ഈറോഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (01 ഡിസംബർ) 63,450
ഈറോഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,050
ഈറോഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,940
ഈറോഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 61,150
ഈറോഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 61,040
ഈറോഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 62,720
ഈറോഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,510
ഈറോഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 56,710
ഈറോഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 59,369
ഈറോഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 57,670
ഈറോഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 61,160
ഈറോഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,720
ഈറോഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,460
ഈറോഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 59,084
ഈറോഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 59,650
ഈറോഡ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 57,660
ഈറോഡ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ഈറോഡ് : വെള്ളി നിരക്ക്

02 ഡിസംബർ 2023
77,900.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
01 ഡിസംബർ 2023 77,900 +410.00
30 നവംബർ 2023 77,490 +1,150.00
29 നവംബർ 2023 76,340 +670.00
28 നവംബർ 2023 75,670 +1,300.00
27 നവംബർ 2023 74,370 +0.00
26 നവംബർ 2023 74,370 +10.00
25 നവംബർ 2023 74,360 +0.00
24 നവംബർ 2023 74,360 +1,030.00
23 നവംബർ 2023 73,330 +130.00
22 നവംബർ 2023 73,200 -470.00
ഈറോഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,900
ഈറോഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 77,900
ഈറോഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 77,900
ഈറോഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 77,900
ഈറോഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (01 ഡിസംബർ) 77,900
ഈറോഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,490
ഈറോഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,300
ഈറോഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 72,888
ഈറോഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 71,590
ഈറോഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 77,490
ഈറോഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,160
ഈറോഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 66,920
ഈറോഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 70,800
ഈറോഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 69,980
ഈറോഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 71,950
ഈറോഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,050
ഈറോഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,970
ഈറോഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 72,402
ഈറോഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 75,040
ഈറോഡ് വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 69,980
ഈറോഡ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില