രോഹിണി, ദില്ലി : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

രോഹിണി : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

22 ജൂൺ 2024
71,490
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
21 ജൂൺ 2024 71,490 -1,000.00
20 ജൂൺ 2024 72,490 +860.00
19 ജൂൺ 2024 71,630 +50.00
18 ജൂൺ 2024 71,580 +200.00
17 ജൂൺ 2024 71,380 -450.00
16 ജൂൺ 2024 71,830 +10.00
15 ജൂൺ 2024 71,820 +10.00
14 ജൂൺ 2024 71,810 +820.00
13 ജൂൺ 2024 70,990 -760.00
12 ജൂൺ 2024 71,750 +400.00
രോഹിണി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,930
രോഹിണി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,990
രോഹിണി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,679
രോഹിണി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 71,630
രോഹിണി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (21 ജൂൺ) 71,490
രോഹിണി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,460
രോഹിണി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,650
രോഹിണി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,172
രോഹിണി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,650
രോഹിണി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 71,630
രോഹിണി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,870
രോഹിണി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,140
രോഹിണി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,185
രോഹിണി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,140
രോഹിണി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,420
രോഹിണി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 67,920
രോഹിണി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,560
രോഹിണി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 65,787
രോഹിണി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,560
രോഹിണി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,520
രോഹിണി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

രോഹിണി : വെള്ളി നിരക്ക്

22 ജൂൺ 2024
89,240.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
21 ജൂൺ 2024 89,240 -2,500.00
20 ജൂൺ 2024 91,740 +2,140.00
19 ജൂൺ 2024 89,600 +510.00
18 ജൂൺ 2024 89,090 +160.00
17 ജൂൺ 2024 88,930 -290.00
16 ജൂൺ 2024 89,220 +10.00
15 ജൂൺ 2024 89,210 +10.00
14 ജൂൺ 2024 89,200 +1,180.00
13 ജൂൺ 2024 88,020 -2,410.00
12 ജൂൺ 2024 90,430 +1,750.00
രോഹിണി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 93,810
രോഹിണി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 88,020
രോഹിണി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 89,964
രോഹിണി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 91,600
രോഹിണി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (21 ജൂൺ) 89,240
രോഹിണി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 96,120
രോഹിണി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 80,830
രോഹിണി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 88,053
രോഹിണി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 80,970
രോഹിണി വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 91,600
രോഹിണി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 83,870
രോഹിണി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,540
രോഹിണി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,619
രോഹിണി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,540
രോഹിണി വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 80,680
രോഹിണി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,550
രോഹിണി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,070
രോഹിണി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,411
രോഹിണി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,070
രോഹിണി വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,010
രോഹിണി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില