രേവാരി, ഹരിയാന : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

രേവാരി : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

ഇന്ന് 17 ഒക്ടോബർ 2021
49,030
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
16 ഒക്ടോബർ 2021 49,030 +0.00
15 ഒക്ടോബർ 2021 49,030 +0.00
14 ഒക്ടോബർ 2021 49,030 +740.00
13 ഒക്ടോബർ 2021 48,290 +150.00
12 ഒക്ടോബർ 2021 48,140 +10.00
11 ഒക്ടോബർ 2021 48,130 +220.00
10 ഒക്ടോബർ 2021 47,910 +0.00
09 ഒക്ടോബർ 2021 47,910 +0.00
08 ഒക്ടോബർ 2021 47,910 -80.00
07 ഒക്ടോബർ 2021 47,990 +150.00
രേവാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,030
രേവാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,360
രേവാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 48,046
രേവാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 47,400
രേവാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (16 ഒക്ടോബർ) 49,030
രേവാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 48,630
രേവാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 46,640
രേവാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 47,698
രേവാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 48,210
രേവാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 46,640
രേവാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,400
രേവാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 46,950
രേവാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 48,277
രേവാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 49,400
രേവാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 48,260
രേവാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,520
രേവാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,920
രേവാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 48,843
രേവാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 47,920
രേവാരി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 49,400
രേവാരി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

രേവാരി : വെള്ളി നിരക്ക്

ഇന്ന് 17 ഒക്ടോബർ 2021
64,340.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
16 ഒക്ടോബർ 2021 64,340 +0.00
15 ഒക്ടോബർ 2021 64,340 +0.00
14 ഒക്ടോബർ 2021 64,340 +1,330.00
13 ഒക്ടോബർ 2021 63,010 -160.00
12 ഒക്ടോബർ 2021 63,170 -60.00
11 ഒക്ടോബർ 2021 63,230 +550.00
10 ഒക്ടോബർ 2021 62,680 +0.00
09 ഒക്ടോബർ 2021 62,680 +0.00
08 ഒക്ടോബർ 2021 62,680 +260.00
07 ഒക്ടോബർ 2021 62,420 +20.00
രേവാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 64,340
രേവാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,000
രേവാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 62,663
രേവാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 61,000
രേവാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (16 ഒക്ടോബർ) 64,340
രേവാരി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 66,810
രേവാരി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,740
രേവാരി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 63,718
രേവാരി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 64,370
രേവാരി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 59,740
രേവാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,780
രേവാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,150
രേവാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 65,485
രേവാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 69,780
രേവാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 64,490
രേവാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 71,810
രേവാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 67,590
രേവാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 69,967
രേവാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 69,710
രേവാരി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 69,780
രേവാരി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില