രത്‌ലം, മധ്യപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

രത്‌ലം : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

26 സെപ്റ്റംബർ 2023
58,920
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
25 സെപ്റ്റംബർ 2023 58,920 -260.00
24 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,180 +0.00
23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,180 +10.00
22 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,170 +120.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,050 -560.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,610 +160.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,450 +0.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,450 +240.00
17 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,210 +10.00
16 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,200 +0.00
രത്‌ലം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,610
രത്‌ലം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,770
രത്‌ലം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 59,212
രത്‌ലം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 59,540
രത്‌ലം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (25 സെപ്റ്റംബർ) 58,920
രത്‌ലം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,590
രത്‌ലം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,360
രത്‌ലം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 59,017
രത്‌ലം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 59,400
രത്‌ലം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 59,500
രത്‌ലം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,080
രത്‌ലം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,320
രത്‌ലം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 59,285
രത്‌ലം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 58,320
രത്‌ലം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 60,080
രത്‌ലം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,240
രത്‌ലം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,200
രത്‌ലം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 59,193
രത്‌ലം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,240
രത്‌ലം സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 58,320
രത്‌ലം - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

രത്‌ലം : വെള്ളി നിരക്ക്

26 സെപ്റ്റംബർ 2023
72,080.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
25 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,080 -1,210.00
24 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,290 +0.00
23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,290 +10.00
22 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,280 +260.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,020 -150.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,170 +670.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,500 +10.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,490 +420.00
17 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,070 +10.00
16 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,060 +0.00
രത്‌ലം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,910
രത്‌ലം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,800
രത്‌ലം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 72,618
രത്‌ലം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 74,900
രത്‌ലം വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (25 സെപ്റ്റംബർ) 72,080
രത്‌ലം വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,480
രത്‌ലം വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,960
രത്‌ലം വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 72,141
രത്‌ലം വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 74,130
രത്‌ലം വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 75,480
രത്‌ലം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 76,490
രത്‌ലം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,990
രത്‌ലം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 73,689
രത്‌ലം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 69,990
രത്‌ലം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 75,570
രത്‌ലം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,050
രത്‌ലം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,360
രത്‌ലം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,520
രത്‌ലം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 72,770
രത്‌ലം വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 69,980
രത്‌ലം - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില