സിദ്ദിപേട്ട്, തെലങ്കാന : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

സിദ്ദിപേട്ട് : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

10 ഓഗസ്റ്റ് 2022
52,360
+50.00
തീയതി വില മാറ്റുക
09 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,310 +0.00
08 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,310 +410.00
07 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,900 +0.00
06 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,900 +0.00
05 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,900 -310.00
04 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,210 -520.00
03 ഓഗസ്റ്റ് 2022 52,730 +1,110.00
02 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,620 +90.00
01 ഓഗസ്റ്റ് 2022 51,530 -50.00
31 ജൂലൈ 2022 51,580 -1,310.00
സിദ്ദിപേട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,730
സിദ്ദിപേട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,530
സിദ്ദിപേട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 52,046
സിദ്ദിപേട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 51,530
സിദ്ദിപേട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (09 ഓഗസ്റ്റ്) 52,310
സിദ്ദിപേട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,430
സിദ്ദിപേട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,580
സിദ്ദിപേട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 52,068
സിദ്ദിപേട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 51,780
സിദ്ദിപേട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 51,580
സിദ്ദിപേട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,990
സിദ്ദിപേട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,450
സിദ്ദിപേട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 52,156
സിദ്ദിപേട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 52,130
സിദ്ദിപേട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 52,000
സിദ്ദിപേട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,050
സിദ്ദിപേട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,120
സിദ്ദിപേട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 51,989
സിദ്ദിപേട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 52,540
സിദ്ദിപേട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 52,190
സിദ്ദിപേട്ട് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

സിദ്ദിപേട്ട് : വെള്ളി നിരക്ക്

10 ഓഗസ്റ്റ് 2022
58,660.00
-590.00
തീയതി വില മാറ്റുക
09 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,250 +10.00
08 ഓഗസ്റ്റ് 2022 59,240 +1,670.00
07 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,570 +0.00
06 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,570 +10.00
05 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,560 -620.00
04 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,180 +360.00
03 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,820 +160.00
02 ഓഗസ്റ്റ് 2022 57,660 -770.00
01 ഓഗസ്റ്റ് 2022 58,430 +640.00
31 ജൂലൈ 2022 57,790 -1,610.00
സിദ്ദിപേട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,250
സിദ്ദിപേട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 57,560
സിദ്ദിപേട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 58,142
സിദ്ദിപേട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 58,430
സിദ്ദിപേട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (09 ഓഗസ്റ്റ്) 59,250
സിദ്ദിപേട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,950
സിദ്ദിപേട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,770
സിദ്ദിപേട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 58,099
സിദ്ദിപേട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 59,790
സിദ്ദിപേട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 57,790
സിദ്ദിപേട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,900
സിദ്ദിപേട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,540
സിദ്ദിപേട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 62,572
സിദ്ദിപേട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 62,650
സിദ്ദിപേട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 60,540
സിദ്ദിപേട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 65,520
സിദ്ദിപേട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,220
സിദ്ദിപേട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 63,006
സിദ്ദിപേട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 65,520
സിദ്ദിപേട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 63,430
സിദ്ദിപേട്ട് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില