കട്നി, മധ്യപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

കട്നി : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

09 ഡിസംബർ 2022
54,080
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
08 ഡിസംബർ 2022 54,080 +40.00
07 ഡിസംബർ 2022 54,040 +280.00
06 ഡിസംബർ 2022 53,760 +290.00
05 ഡിസംബർ 2022 53,470 -420.00
04 ഡിസംബർ 2022 53,890 +10.00
03 ഡിസംബർ 2022 53,880 +0.00
02 ഡിസംബർ 2022 53,880 +10.00
01 ഡിസംബർ 2022 53,870 +970.00
30 നവംബർ 2022 52,900 +290.00
29 നവംബർ 2022 52,610 +240.00
കട്നി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 54,080
കട്നി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 53,470
കട്നി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 53,859
കട്നി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 53,870
കട്നി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (08 ഡിസംബർ) 54,080
കട്നി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,240
കട്നി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,290
കട്നി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 52,207
കട്നി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 50,640
കട്നി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 52,900
കട്നി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,020
കട്നി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,190
കട്നി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 50,842
കട്നി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 50,220
കട്നി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 50,440
കട്നി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 50,770
കട്നി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 49,340
കട്നി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 50,058
കട്നി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 50,160
കട്നി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 50,210
കട്നി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

കട്നി : വെള്ളി നിരക്ക്

09 ഡിസംബർ 2022
66,910.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
08 ഡിസംബർ 2022 66,910 +770.00
07 ഡിസംബർ 2022 66,140 +890.00
06 ഡിസംബർ 2022 65,250 +190.00
05 ഡിസംബർ 2022 65,060 -1,250.00
04 ഡിസംബർ 2022 66,310 +10.00
03 ഡിസംബർ 2022 66,300 +0.00
02 ഡിസംബർ 2022 66,300 +1,070.00
01 ഡിസംബർ 2022 65,230 +1,890.00
30 നവംബർ 2022 63,340 +650.00
29 നവംബർ 2022 62,690 +1,620.00
കട്നി വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 66,910
കട്നി വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 65,060
കട്നി വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 65,938
കട്നി വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 65,230
കട്നി വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (08 ഡിസംബർ) 66,910
കട്നി വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,340
കട്നി വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,490
കട്നി വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 61,382
കട്നി വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 59,020
കട്നി വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 63,340
കട്നി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,860
കട്നി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,340
കട്നി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 58,102
കട്നി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 56,860
കട്നി വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 57,810
കട്നി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,960
കട്നി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 52,410
കട്നി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 55,486
കട്നി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 52,410
കട്നി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 56,850
കട്നി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില