ചണ്ഡിഗഡ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ചണ്ഡിഗഡ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ചണ്ഡിഗഡ് 07 ജൂൺ 2023 59,950

ചണ്ഡിഗഡ് : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ചണ്ഡിഗഡ് 07 ജൂൺ 2023 72,030