രാജ്കോട്ട്, ഗുജറാത്ത് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

രാജ്കോട്ട് : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

ഇന്ന് 17 ഒക്ടോബർ 2021
49,100
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
16 ഒക്ടോബർ 2021 49,100 +0.00
15 ഒക്ടോബർ 2021 49,100 +0.00
14 ഒക്ടോബർ 2021 49,100 +730.00
13 ഒക്ടോബർ 2021 48,370 +150.00
12 ഒക്ടോബർ 2021 48,220 +20.00
11 ഒക്ടോബർ 2021 48,200 +210.00
10 ഒക്ടോബർ 2021 47,990 +0.00
09 ഒക്ടോബർ 2021 47,990 +0.00
08 ഒക്ടോബർ 2021 47,990 -80.00
07 ഒക്ടോബർ 2021 48,070 +160.00
രാജ്കോട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,100
രാജ്കോട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,430
രാജ്കോട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 48,121
രാജ്കോട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 47,470
രാജ്കോട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (16 ഒക്ടോബർ) 49,100
രാജ്കോട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 48,700
രാജ്കോട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 46,710
രാജ്കോട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 47,772
രാജ്കോട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 48,290
രാജ്കോട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 46,710
രാജ്കോട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,480
രാജ്കോട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,020
രാജ്കോട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 48,352
രാജ്കോട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 49,480
രാജ്കോട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 48,330
രാജ്കോട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,600
രാജ്കോട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 48,000
രാജ്കോട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 48,916
രാജ്കോട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 48,000
രാജ്കോട്ട് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 49,480
രാജ്കോട്ട് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

രാജ്കോട്ട് : വെള്ളി നിരക്ക്

ഇന്ന് 17 ഒക്ടോബർ 2021
64,440.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
16 ഒക്ടോബർ 2021 64,440 +0.00
15 ഒക്ടോബർ 2021 64,440 +0.00
14 ഒക്ടോബർ 2021 64,440 +1,330.00
13 ഒക്ടോബർ 2021 63,110 -160.00
12 ഒക്ടോബർ 2021 63,270 -60.00
11 ഒക്ടോബർ 2021 63,330 +560.00
10 ഒക്ടോബർ 2021 62,770 +0.00
09 ഒക്ടോബർ 2021 62,770 +0.00
08 ഒക്ടോബർ 2021 62,770 +260.00
07 ഒക്ടോബർ 2021 62,510 +10.00
രാജ്കോട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 64,440
രാജ്കോട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,090
രാജ്കോട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 62,758
രാജ്കോട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 61,090
രാജ്കോട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (16 ഒക്ടോബർ) 64,440
രാജ്കോട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 66,910
രാജ്കോട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,830
രാജ്കോട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 63,815
രാജ്കോട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 64,470
രാജ്കോട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 59,830
രാജ്കോട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,890
രാജ്കോട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,250
രാജ്കോട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 65,587
രാജ്കോട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 69,890
രാജ്കോട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 64,590
രാജ്കോട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 71,930
രാജ്കോട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 67,690
രാജ്കോട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 70,075
രാജ്കോട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 69,820
രാജ്കോട്ട് വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 69,890
രാജ്കോട്ട് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില