ഗുംല, Har ാർഖണ്ഡ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ഗുംല : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

19 ജൂലൈ 2024
73,510
-880.00
തീയതി വില മാറ്റുക
18 ജൂലൈ 2024 74,390 +70.00
17 ജൂലൈ 2024 74,320 -150.00
16 ജൂലൈ 2024 74,470 +800.00
15 ജൂലൈ 2024 73,670 +210.00
14 ജൂലൈ 2024 73,460 +0.00
13 ജൂലൈ 2024 73,460 +10.00
12 ജൂലൈ 2024 73,450 -20.00
11 ജൂലൈ 2024 73,470 +620.00
10 ജൂലൈ 2024 72,850 +270.00
09 ജൂലൈ 2024 72,580 +100.00
ഗുംല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,470
ഗുംല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,680
ഗുംല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 73,136
ഗുംല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 71,740
ഗുംല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (18 ജൂലൈ) 74,390
ഗുംല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,080
ഗുംല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,130
ഗുംല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,728
ഗുംല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 71,780
ഗുംല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 71,680
ഗുംല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,610
ഗുംല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,790
ഗുംല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,316
ഗുംല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,790
ഗുംല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 71,770
ഗുംല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,010
ഗുംല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,270
ഗുംല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,326
ഗുംല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,270
ഗുംല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,560
ഗുംല - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ഗുംല : വെള്ളി നിരക്ക്

19 ജൂലൈ 2024
89,780.00
-2,040.00
തീയതി വില മാറ്റുക
18 ജൂലൈ 2024 91,820 -170.00
17 ജൂലൈ 2024 91,990 -1,830.00
16 ജൂലൈ 2024 93,820 +1,150.00
15 ജൂലൈ 2024 92,670 -460.00
14 ജൂലൈ 2024 93,130 +10.00
13 ജൂലൈ 2024 93,120 +0.00
12 ജൂലൈ 2024 93,120 -1,030.00
11 ജൂലൈ 2024 94,150 +1,170.00
10 ജൂലൈ 2024 92,980 +50.00
09 ജൂലൈ 2024 92,930 +350.00
ഗുംല വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 94,150
ഗുംല വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 89,610
ഗുംല വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 92,564
ഗുംല വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 89,610
ഗുംല വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (18 ജൂലൈ) 91,820
ഗുംല വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 94,000
ഗുംല വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 87,200
ഗുംല വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 89,496
ഗുംല വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 91,780
ഗുംല വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 89,450
ഗുംല വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 96,320
ഗുംല വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 80,990
ഗുംല വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 88,228
ഗുംല വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,130
ഗുംല വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 91,780
ഗുംല വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,040
ഗുംല വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,690
ഗുംല വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,781
ഗുംല വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,690
ഗുംല വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 80,840
ഗുംല - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില