തഞ്ചാവൂർ, തമിഴ്‌നാട് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

തഞ്ചാവൂർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

ഇന്ന് 17 ഒക്ടോബർ 2021
49,180
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
16 ഒക്ടോബർ 2021 49,180 +0.00
15 ഒക്ടോബർ 2021 49,180 +0.00
14 ഒക്ടോബർ 2021 49,180 +740.00
13 ഒക്ടോബർ 2021 48,440 +150.00
12 ഒക്ടോബർ 2021 48,290 +10.00
11 ഒക്ടോബർ 2021 48,280 +220.00
10 ഒക്ടോബർ 2021 48,060 +0.00
09 ഒക്ടോബർ 2021 48,060 +0.00
08 ഒക്ടോബർ 2021 48,060 -80.00
07 ഒക്ടോബർ 2021 48,140 +150.00
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,180
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,500
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 48,194
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 47,540
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (16 ഒക്ടോബർ) 49,180
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 48,780
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 46,790
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 47,847
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 48,360
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 46,790
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,550
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,090
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 48,426
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 49,550
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 48,410
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,670
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 48,070
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 48,993
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 48,070
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 49,550
തഞ്ചാവൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

തഞ്ചാവൂർ : വെള്ളി നിരക്ക്

ഇന്ന് 17 ഒക്ടോബർ 2021
64,540.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
16 ഒക്ടോബർ 2021 64,540 +0.00
15 ഒക്ടോബർ 2021 64,540 +0.00
14 ഒക്ടോബർ 2021 64,540 +1,330.00
13 ഒക്ടോബർ 2021 63,210 -160.00
12 ഒക്ടോബർ 2021 63,370 -60.00
11 ഒക്ടോബർ 2021 63,430 +560.00
10 ഒക്ടോബർ 2021 62,870 +0.00
09 ഒക്ടോബർ 2021 62,870 +0.00
08 ഒക്ടോബർ 2021 62,870 +260.00
07 ഒക്ടോബർ 2021 62,610 +20.00
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 64,540
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,190
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 62,857
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 61,190
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (16 ഒക്ടോബർ) 64,540
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 67,010
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,920
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 63,914
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 64,570
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 59,920
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 70,000
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,350
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 65,686
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 70,000
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 64,680
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,040
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 67,800
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 70,185
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 69,930
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 70,000
തഞ്ചാവൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില