തഞ്ചാവൂർ, തമിഴ്‌നാട് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

തഞ്ചാവൂർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

28 സെപ്റ്റംബർ 2022
49,620
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
27 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,620 +190.00
26 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,430 -270.00
25 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,700 +10.00
24 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,690 +0.00
23 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,690 -600.00
22 സെപ്റ്റംബർ 2022 50,290 +600.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,690 +200.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,490 -80.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,570 -30.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,600 +0.00
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 50,870
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 49,430
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 50,145
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 50,260
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (27 സെപ്റ്റംബർ) 49,620
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,800
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,940
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 51,910
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 51,600
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 50,950
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,490
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,640
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 52,133
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 51,850
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 51,640
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,060
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,520
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 52,224
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 52,190
തഞ്ചാവൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 52,060
തഞ്ചാവൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

തഞ്ചാവൂർ : വെള്ളി നിരക്ക്

28 സെപ്റ്റംബർ 2022
55,500.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
27 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,500 +120.00
26 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,380 -960.00
25 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,340 +10.00
24 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,330 +0.00
23 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,330 -1,740.00
22 സെപ്റ്റംബർ 2022 58,070 +700.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2022 57,370 +960.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,410 -300.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,710 -50.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,760 +0.00
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 58,070
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 52,510
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 55,480
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 52,510
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (27 സെപ്റ്റംബർ) 55,500
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,610
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 54,180
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 57,097
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 58,510
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 54,180
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,030
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,840
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 58,174
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 59,870
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 57,870
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,980
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,620
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 62,652
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 62,730
തഞ്ചാവൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 60,620
തഞ്ചാവൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില