ബൽ‌റാംപൂർ, ഉത്തർപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ബൽ‌റാംപൂർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

04 മാർച്ച് 2024
63,700
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
03 മാർച്ച് 2024 63,700 +10.00
02 മാർച്ച് 2024 63,690 +0.00
01 മാർച്ച് 2024 63,690 +1,070.00
29 ഫെബ്രുവരി 2024 62,620 +320.00
28 ഫെബ്രുവരി 2024 62,300 -90.00
27 ഫെബ്രുവരി 2024 62,390 +160.00
26 ഫെബ്രുവരി 2024 62,230 -160.00
25 ഫെബ്രുവരി 2024 62,390 +10.00
24 ഫെബ്രുവരി 2024 62,380 +0.00
23 ഫെബ്രുവരി 2024 62,380 +360.00
ബൽ‌റാംപൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,700
ബൽ‌റാംപൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,690
ബൽ‌റാംപൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 63,693
ബൽ‌റാംപൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,690
ബൽ‌റാംപൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (03 മാർച്ച്) 63,700
ബൽ‌റാംപൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,900
ബൽ‌റാംപൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,410
ബൽ‌റാംപൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 62,221
ബൽ‌റാംപൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 62,900
ബൽ‌റാംപൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 62,620
ബൽ‌റാംപൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,410
ബൽ‌റാംപൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,620
ബൽ‌റാംപൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 62,397
ബൽ‌റാംപൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 63,410
ബൽ‌റാംപൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 62,680
ബൽ‌റാംപൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,720
ബൽ‌റാംപൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,090
ബൽ‌റാംപൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 62,527
ബൽ‌റാംപൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 63,290
ബൽ‌റാംപൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 63,270
ബൽ‌റാംപൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ബൽ‌റാംപൂർ : വെള്ളി നിരക്ക്

04 മാർച്ച് 2024
72,220.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
03 മാർച്ച് 2024 72,220 +0.00
02 മാർച്ച് 2024 72,220 +10.00
01 മാർച്ച് 2024 72,210 +1,010.00
29 ഫെബ്രുവരി 2024 71,200 +2,120.00
28 ഫെബ്രുവരി 2024 69,080 -360.00
27 ഫെബ്രുവരി 2024 69,440 -250.00
26 ഫെബ്രുവരി 2024 69,690 -1,010.00
25 ഫെബ്രുവരി 2024 70,700 +10.00
24 ഫെബ്രുവരി 2024 70,690 +10.00
23 ഫെബ്രുവരി 2024 70,680 +220.00
ബൽ‌റാംപൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,220
ബൽ‌റാംപൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,210
ബൽ‌റാംപൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 72,217
ബൽ‌റാംപൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,210
ബൽ‌റാംപൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (03 മാർച്ച്) 72,220
ബൽ‌റാംപൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,350
ബൽ‌റാംപൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,080
ബൽ‌റാംപൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 70,941
ബൽ‌റാംപൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 72,350
ബൽ‌റാംപൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 71,200
ബൽ‌റാംപൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,370
ബൽ‌റാംപൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,890
ബൽ‌റാംപൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 72,176
ബൽ‌റാംപൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 74,370
ബൽ‌റാംപൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 72,360
ബൽ‌റാംപൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,710
ബൽ‌റാംപൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,350
ബൽ‌റാംപൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 74,563
ബൽ‌റാംപൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 77,700
ബൽ‌റാംപൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 74,320
ബൽ‌റാംപൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില