ചന്ദൽ, മണിപ്പൂർ : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ചന്ദൽ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

29 നവംബർ 2022
52,540
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
28 നവംബർ 2022 52,540 -400.00
27 നവംബർ 2022 52,940 +10.00
26 നവംബർ 2022 52,930 +0.00
25 നവംബർ 2022 52,930 -140.00
24 നവംബർ 2022 53,070 +220.00
23 നവംബർ 2022 52,850 +190.00
22 നവംബർ 2022 52,660 -10.00
21 നവംബർ 2022 52,670 -350.00
20 നവംബർ 2022 53,020 +10.00
19 നവംബർ 2022 53,010 +0.00
ചന്ദൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,410
ചന്ദൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,450
ചന്ദൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 52,335
ചന്ദൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 50,800
ചന്ദൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (28 നവംബർ) 52,540
ചന്ദൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,190
ചന്ദൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,350
ചന്ദൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 51,004
ചന്ദൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 50,380
ചന്ദൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 50,600
ചന്ദൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 50,940
ചന്ദൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 49,490
ചന്ദൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 50,216
ചന്ദൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 50,320
ചന്ദൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 50,370
ചന്ദൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,870
ചന്ദൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,010
ചന്ദൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 51,978
ചന്ദൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 51,660
ചന്ദൽ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 51,010
ചന്ദൽ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ചന്ദൽ : വെള്ളി നിരക്ക്

29 നവംബർ 2022
61,260.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
28 നവംബർ 2022 61,260 -950.00
27 നവംബർ 2022 62,210 +0.00
26 നവംബർ 2022 62,210 +10.00
25 നവംബർ 2022 62,200 -230.00
24 നവംബർ 2022 62,430 +340.00
23 നവംബർ 2022 62,090 +700.00
22 നവംബർ 2022 61,390 +290.00
21 നവംബർ 2022 61,100 -250.00
20 നവംബർ 2022 61,350 +0.00
19 നവംബർ 2022 61,350 +10.00
ചന്ദൽ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,900
ചന്ദൽ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,680
ചന്ദൽ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 61,460
ചന്ദൽ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 59,210
ചന്ദൽ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (28 നവംബർ) 61,260
ചന്ദൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,050
ചന്ദൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,510
ചന്ദൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 58,285
ചന്ദൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 57,040
ചന്ദൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഒക്ടോബർ) 57,990
ചന്ദൽ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 58,150
ചന്ദൽ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 52,570
ചന്ദൽ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 55,662
ചന്ദൽ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 52,570
ചന്ദൽ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 57,030
ചന്ദൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,680
ചന്ദൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 54,250
ചന്ദൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 57,172
ചന്ദൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 58,580
ചന്ദൽ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 54,250
ചന്ദൽ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില