ദാമനും ഡിയുവും : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ദാമനും ഡിയുവും : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ദാമൻ 02 ജൂൺ 2023 60,090
ഡിയു 02 ജൂൺ 2023 60,090

ദാമനും ഡിയുവും : എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെള്ളി നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ദാമൻ 02 ജൂൺ 2023 72,830
ഡിയു 02 ജൂൺ 2023 72,830