തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, തമിഴ്‌നാട് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

തിരുച്ചിറപ്പള്ളി : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

26 സെപ്റ്റംബർ 2023
59,030
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
25 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,030 -260.00
24 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,290 +0.00
23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,290 +10.00
22 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,280 +120.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,160 -560.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,720 +160.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,560 +0.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,560 +240.00
17 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,320 +10.00
16 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,310 +0.00
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,720
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,880
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 59,322
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 59,650
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (25 സെപ്റ്റംബർ) 59,030
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,700
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,470
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 59,126
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 59,510
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 59,610
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,190
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,430
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 59,395
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 58,430
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 60,190
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,350
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,310
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 59,304
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,350
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 58,430
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

തിരുച്ചിറപ്പള്ളി : വെള്ളി നിരക്ക്

26 സെപ്റ്റംബർ 2023
72,210.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
25 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,210 -1,220.00
24 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,430 +10.00
23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,420 +0.00
22 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,420 +260.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,160 -140.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,300 +670.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,630 +0.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,630 +430.00
17 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,200 +0.00
16 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,200 +10.00
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,050
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,930
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 72,753
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 75,040
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (25 സെപ്റ്റംബർ) 72,210
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,620
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,090
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 72,275
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 74,270
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 75,620
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 76,630
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,120
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 73,826
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 70,120
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 75,710
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,190
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,490
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,653
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 72,910
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 70,110
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില