സിർമ ur ർ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

സിർമ ur ർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

08 ഫെബ്രുവരി 2023
57,230
+40.00
തീയതി വില മാറ്റുക
07 ഫെബ്രുവരി 2023 57,190 +220.00
06 ഫെബ്രുവരി 2023 56,970 +400.00
05 ഫെബ്രുവരി 2023 56,570 +0.00
04 ഫെബ്രുവരി 2023 56,570 +0.00
03 ഫെബ്രുവരി 2023 56,570 -1,240.00
02 ഫെബ്രുവരി 2023 57,810 -80.00
01 ഫെബ്രുവരി 2023 57,890 +720.00
31 ജനുവരി 2023 57,170 +110.00
30 ജനുവരി 2023 57,060 -200.00
29 ജനുവരി 2023 57,260 +10.00
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,890
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 56,570
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 57,081
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 57,890
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (07 ഫെബ്രുവരി) 57,190
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,260
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,100
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 56,460
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 55,100
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 57,170
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 55,130
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 53,470
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 54,443
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 53,870
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 55,100
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,240
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,290
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 52,207
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 50,640
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 52,900
സിർമ ur ർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

സിർമ ur ർ : വെള്ളി നിരക്ക്

08 ഫെബ്രുവരി 2023
67,880.00
+350.00
തീയതി വില മാറ്റുക
07 ഫെബ്രുവരി 2023 67,530 -100.00
06 ഫെബ്രുവരി 2023 67,630 -190.00
05 ഫെബ്രുവരി 2023 67,820 +0.00
04 ഫെബ്രുവരി 2023 67,820 +10.00
03 ഫെബ്രുവരി 2023 67,810 -2,670.00
02 ഫെബ്രുവരി 2023 70,480 +440.00
01 ഫെബ്രുവരി 2023 70,040 +1,040.00
31 ജനുവരി 2023 69,000 +230.00
30 ജനുവരി 2023 68,770 +280.00
29 ജനുവരി 2023 68,490 +0.00
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 70,480
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 67,530
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 68,447
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 70,040
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (07 ഫെബ്രുവരി) 67,530
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,940
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,060
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 68,943
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 69,380
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 69,000
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,770
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 65,060
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 67,936
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 65,230
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 69,370
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,340
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,490
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ശരാശരി വില 61,382
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 നവംബർ) 59,020
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - നവംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 നവംബർ) 63,340
സിർമ ur ർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില