സിർമ ur ർ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

സിർമ ur ർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

22 ജൂൺ 2024
71,690
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
21 ജൂൺ 2024 71,690 -1,000.00
20 ജൂൺ 2024 72,690 +860.00
19 ജൂൺ 2024 71,830 +50.00
18 ജൂൺ 2024 71,780 +210.00
17 ജൂൺ 2024 71,570 -460.00
16 ജൂൺ 2024 72,030 +10.00
15 ജൂൺ 2024 72,020 +10.00
14 ജൂൺ 2024 72,010 +820.00
13 ജൂൺ 2024 71,190 -760.00
12 ജൂൺ 2024 71,950 +400.00
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,140
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,190
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,878
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 71,830
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (21 ജൂൺ) 71,690
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,670
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,840
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,373
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,850
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 71,830
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,070
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,330
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,382
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,330
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,610
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 68,110
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,740
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 65,970
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,740
സിർമ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,700
സിർമ ur ർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

സിർമ ur ർ : വെള്ളി നിരക്ക്

22 ജൂൺ 2024
89,490.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
21 ജൂൺ 2024 89,490 -2,500.00
20 ജൂൺ 2024 91,990 +2,140.00
19 ജൂൺ 2024 89,850 +510.00
18 ജൂൺ 2024 89,340 +160.00
17 ജൂൺ 2024 89,180 -280.00
16 ജൂൺ 2024 89,460 +0.00
15 ജൂൺ 2024 89,460 +10.00
14 ജൂൺ 2024 89,450 +1,180.00
13 ജൂൺ 2024 88,270 -2,410.00
12 ജൂൺ 2024 90,680 +1,760.00
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 94,070
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 88,270
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 90,214
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 91,860
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (21 ജൂൺ) 89,490
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 96,390
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 81,050
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 88,297
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,190
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 91,850
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,110
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,750
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,846
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,750
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 80,910
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,760
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,270
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,618
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,270
സിർമ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,220
സിർമ ur ർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില