ലത്തൂർ, മഹാരാഷ്ട്ര : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ലത്തൂർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

04 മാർച്ച് 2024
63,680
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
03 മാർച്ച് 2024 63,680 +0.00
02 മാർച്ച് 2024 63,680 +10.00
01 മാർച്ച് 2024 63,670 +1,060.00
29 ഫെബ്രുവരി 2024 62,610 +320.00
28 ഫെബ്രുവരി 2024 62,290 -90.00
27 ഫെബ്രുവരി 2024 62,380 +170.00
26 ഫെബ്രുവരി 2024 62,210 -160.00
25 ഫെബ്രുവരി 2024 62,370 +0.00
24 ഫെബ്രുവരി 2024 62,370 +10.00
23 ഫെബ്രുവരി 2024 62,360 +360.00
ലത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,680
ലത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,670
ലത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 63,677
ലത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,670
ലത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (03 മാർച്ച്) 63,680
ലത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 62,880
ലത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,400
ലത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 62,205
ലത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 62,880
ലത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 62,610
ലത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,390
ലത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,600
ലത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 62,381
ലത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 63,390
ലത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 62,670
ലത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,700
ലത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,070
ലത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 62,511
ലത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 63,270
ലത്തൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 63,260
ലത്തൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ലത്തൂർ : വെള്ളി നിരക്ക്

04 മാർച്ച് 2024
72,200.00
+0.00
തീയതി വില മാറ്റുക
03 മാർച്ച് 2024 72,200 +0.00
02 മാർച്ച് 2024 72,200 +10.00
01 മാർച്ച് 2024 72,190 +1,010.00
29 ഫെബ്രുവരി 2024 71,180 +2,120.00
28 ഫെബ്രുവരി 2024 69,060 -360.00
27 ഫെബ്രുവരി 2024 69,420 -250.00
26 ഫെബ്രുവരി 2024 69,670 -1,010.00
25 ഫെബ്രുവരി 2024 70,680 +10.00
24 ഫെബ്രുവരി 2024 70,670 +0.00
23 ഫെബ്രുവരി 2024 70,670 +230.00
ലത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,200
ലത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,190
ലത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 72,197
ലത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,190
ലത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (03 മാർച്ച്) 72,200
ലത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,330
ലത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,060
ലത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 70,922
ലത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 72,330
ലത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (29 ഫെബ്രുവരി) 71,180
ലത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,350
ലത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,870
ലത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 72,157
ലത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 74,350
ലത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 72,340
ലത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,690
ലത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,340
ലത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 74,544
ലത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 77,680
ലത്തൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 74,300
ലത്തൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില