ബർണാല, പഞ്ചാബ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ബർണാല : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

03 ഒക്ടോബർ 2022
50,320
+150.00
തീയതി വില മാറ്റുക
02 ഒക്ടോബർ 2022 50,170 +10.00
01 ഒക്ടോബർ 2022 50,160 +0.00
30 സെപ്റ്റംബർ 2022 50,160 +90.00
29 സെപ്റ്റംബർ 2022 50,070 +150.00
28 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,920 +440.00
27 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,480 +200.00
26 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,280 -270.00
25 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,550 +0.00
24 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,550 +0.00
23 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,550 -590.00
ബർണാല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 50,170
ബർണാല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,160
ബർണാല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 50,165
ബർണാല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 50,160
ബർണാല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (02 ഒക്ടോബർ) 50,170
ബർണാല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 50,720
ബർണാല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 49,280
ബർണാല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 50,004
ബർണാല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 50,110
ബർണാല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 50,160
ബർണാല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,650
ബർണാല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,790
ബർണാല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 51,759
ബർണാല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 51,450
ബർണാല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 50,800
ബർണാല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,340
ബർണാല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,490
ബർണാല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 51,986
ബർണാല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 51,700
ബർണാല സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 51,490
ബർണാല - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ബർണാല : വെള്ളി നിരക്ക്

03 ഒക്ടോബർ 2022
57,390.00
+590.00
തീയതി വില മാറ്റുക
02 ഒക്ടോബർ 2022 56,800 +0.00
01 ഒക്ടോബർ 2022 56,800 +10.00
30 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,790 +790.00
29 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,000 -440.00
28 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,440 +1,100.00
27 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,340 +120.00
26 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,220 -960.00
25 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,180 +10.00
24 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,170 +0.00
23 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,170 -1,730.00
ബർണാല വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 56,800
ബർണാല വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 56,800
ബർണാല വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 56,800
ബർണാല വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 56,800
ബർണാല വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (02 ഒക്ടോബർ) 56,800
ബർണാല വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,900
ബർണാല വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 52,350
ബർണാല വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 55,427
ബർണാല വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 52,350
ബർണാല വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 56,790
ബർണാല വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,430
ബർണാല വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 54,020
ബർണാല വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 56,931
ബർണാല വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 58,340
ബർണാല വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 54,030
ബർണാല വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,860
ബർണാല വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,680
ബർണാല വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 58,009
ബർണാല വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 59,700
ബർണാല വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 57,700
ബർണാല - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില