ബറേലി, ഉത്തർപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

ബറേലി : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

27 സെപ്റ്റംബർ 2023
58,030
-610.00
തീയതി വില മാറ്റുക
26 സെപ്റ്റംബർ 2023 58,640 -240.00
25 സെപ്റ്റംബർ 2023 58,880 -260.00
24 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,140 +10.00
23 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,130 +0.00
22 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,130 +130.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,000 -560.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,560 +160.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,400 +0.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,400 +240.00
17 സെപ്റ്റംബർ 2023 59,160 +0.00
ബറേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,560
ബറേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,640
ബറേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 59,147
ബറേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 59,500
ബറേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (26 സെപ്റ്റംബർ) 58,640
ബറേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,540
ബറേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,310
ബറേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 58,971
ബറേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 59,350
ബറേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 59,460
ബറേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,030
ബറേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,280
ബറേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 59,239
ബറേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 58,280
ബറേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 60,030
ബറേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,190
ബറേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 58,150
ബറേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 59,147
ബറേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,190
ബറേലി സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 58,270
ബറേലി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

ബറേലി : വെള്ളി നിരക്ക്

27 സെപ്റ്റംബർ 2023
70,630.00
-1,050.00
തീയതി വില മാറ്റുക
26 സെപ്റ്റംബർ 2023 71,680 -340.00
25 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,020 -1,210.00
24 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,230 +0.00
23 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,230 +10.00
22 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,220 +250.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,970 -140.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2023 73,110 +670.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,440 +0.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,440 +430.00
17 സെപ്റ്റംബർ 2023 72,010 +10.00
ബറേലി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,850
ബറേലി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,740
ബറേലി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 72,526
ബറേലി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 74,840
ബറേലി വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (26 സെപ്റ്റംബർ) 71,680
ബറേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,420
ബറേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,900
ബറേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 72,083
ബറേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 74,070
ബറേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 75,420
ബറേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 76,430
ബറേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 69,930
ബറേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 73,631
ബറേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 69,930
ബറേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 75,510
ബറേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,990
ബറേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,310
ബറേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,464
ബറേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 72,720
ബറേലി വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 69,930
ബറേലി - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില