റായ്പൂർ, ഛത്തീസ്ഗ h ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

റായ്പൂർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

ഇന്ന് 26 ഒക്ടോബർ 2021
49,310
+410.00
തീയതി വില മാറ്റുക
25 ഒക്ടോബർ 2021 48,900 +400.00
24 ഒക്ടോബർ 2021 48,500 +0.00
23 ഒക്ടോബർ 2021 48,500 +0.00
22 ഒക്ടോബർ 2021 48,500 -90.00
21 ഒക്ടോബർ 2021 48,590 +220.00
20 ഒക്ടോബർ 2021 48,370 -10.00
19 ഒക്ടോബർ 2021 48,380 +80.00
18 ഒക്ടോബർ 2021 48,300 -720.00
17 ഒക്ടോബർ 2021 49,020 +0.00
16 ഒക്ടോബർ 2021 49,020 +0.00
റായ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,020
റായ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,350
റായ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 48,228
റായ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 47,390
റായ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (25 ഒക്ടോബർ) 48,900
റായ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 48,620
റായ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 46,640
റായ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 47,693
റായ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 48,210
റായ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 46,640
റായ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,390
റായ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 46,940
റായ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 48,271
റായ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 49,390
റായ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 48,250
റായ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,520
റായ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,920
റായ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 48,835
റായ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 47,920
റായ്പൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 49,390
റായ്പൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

റായ്പൂർ : വെള്ളി നിരക്ക്

ഇന്ന് 26 ഒക്ടോബർ 2021
67,660.00
+490.00
തീയതി വില മാറ്റുക
25 ഒക്ടോബർ 2021 67,170 +660.00
24 ഒക്ടോബർ 2021 66,510 +0.00
23 ഒക്ടോബർ 2021 66,510 +0.00
22 ഒക്ടോബർ 2021 66,510 -610.00
21 ഒക്ടോബർ 2021 67,120 +1,180.00
20 ഒക്ടോബർ 2021 65,940 +1,220.00
19 ഒക്ടോബർ 2021 64,720 -10.00
18 ഒക്ടോബർ 2021 64,730 +390.00
17 ഒക്ടോബർ 2021 64,340 +0.00
16 ഒക്ടോബർ 2021 64,340 +0.00
റായ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 67,170
റായ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,990
റായ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 63,843
റായ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 60,990
റായ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (25 ഒക്ടോബർ) 67,170
റായ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 66,800
റായ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,730
റായ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 63,708
റായ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 64,370
റായ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 59,730
റായ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,770
റായ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,140
റായ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 65,476
റായ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 69,770
റായ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 64,480
റായ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 71,810
റായ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 67,580
റായ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 69,959
റായ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 69,710
റായ്പൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 69,770
റായ്പൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില