കണ്ണുവാജ്, ഉത്തർപ്രദേശ് : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

കണ്ണുവാജ് : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

31 മാർച്ച് 2023
59,810
+670.00
തീയതി വില മാറ്റുക
30 മാർച്ച് 2023 59,140 +0.00
29 മാർച്ച് 2023 59,140 -290.00
28 മാർച്ച് 2023 59,430 +640.00
27 മാർച്ച് 2023 58,790 -720.00
26 മാർച്ച് 2023 59,510 +0.00
25 മാർച്ച് 2023 59,510 +10.00
24 മാർച്ച് 2023 59,500 -280.00
23 മാർച്ച് 2023 59,780 +840.00
22 മാർച്ച് 2023 58,940 +140.00
21 മാർച്ച് 2023 58,800 -840.00
കണ്ണുവാജ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,780
കണ്ണുവാജ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 54,980
കണ്ണുവാജ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,743
കണ്ണുവാജ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 55,900
കണ്ണുവാജ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (30 മാർച്ച്) 59,140
കണ്ണുവാജ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,840
കണ്ണുവാജ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,470
കണ്ണുവാജ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 56,433
കണ്ണുവാജ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 57,840
കണ്ണുവാജ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (28 ഫെബ്രുവരി) 55,870
കണ്ണുവാജ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,210
കണ്ണുവാജ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,060
കണ്ണുവാജ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 56,414
കണ്ണുവാജ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 55,060
കണ്ണുവാജ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 57,120
കണ്ണുവാജ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 55,080
കണ്ണുവാജ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 53,430
കണ്ണുവാജ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 54,399
കണ്ണുവാജ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 53,830
കണ്ണുവാജ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 55,050
കണ്ണുവാജ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

കണ്ണുവാജ് : വെള്ളി നിരക്ക്

31 മാർച്ച് 2023
72,060.00
+1,210.00
തീയതി വില മാറ്റുക
30 മാർച്ച് 2023 70,850 +0.00
29 മാർച്ച് 2023 70,850 +160.00
28 മാർച്ച് 2023 70,690 +620.00
27 മാർച്ച് 2023 70,070 -400.00
26 മാർച്ച് 2023 70,470 +0.00
25 മാർച്ച് 2023 70,470 +10.00
24 മാർച്ച് 2023 70,460 +170.00
23 മാർച്ച് 2023 70,290 +970.00
22 മാർച്ച് 2023 69,320 +850.00
21 മാർച്ച് 2023 68,470 -370.00
കണ്ണുവാജ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 70,850
കണ്ണുവാജ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,860
കണ്ണുവാജ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 66,821
കണ്ണുവാജ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,470
കണ്ണുവാജ് വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (30 മാർച്ച്) 70,850
കണ്ണുവാജ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 70,420
കണ്ണുവാജ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,680
കണ്ണുവാജ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ശരാശരി വില 66,383
കണ്ണുവാജ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ഫെബ്രുവരി) 69,990
കണ്ണുവാജ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഫെബ്രുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (28 ഫെബ്രുവരി) 64,580
കണ്ണുവാജ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,880
കണ്ണുവാജ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,010
കണ്ണുവാജ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ശരാശരി വില 68,888
കണ്ണുവാജ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : തുറക്കുന്ന വില (01 ജനുവരി) 69,320
കണ്ണുവാജ് വെള്ളി നിരക്ക് - ജനുവരി : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജനുവരി) 68,940
കണ്ണുവാജ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,710
കണ്ണുവാജ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 65,000
കണ്ണുവാജ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ശരാശരി വില 67,882
കണ്ണുവാജ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഡിസംബർ) 65,180
കണ്ണുവാജ് വെള്ളി നിരക്ക് - ഡിസംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഡിസംബർ) 69,320
കണ്ണുവാജ് - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില