നാഗ ur ർ, രാജസ്ഥാൻ : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

നാഗ ur ർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

ഇന്ന് 18 ഒക്ടോബർ 2021
48,310
-720.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ഒക്ടോബർ 2021 49,030 +0.00
16 ഒക്ടോബർ 2021 49,030 +0.00
15 ഒക്ടോബർ 2021 49,030 +0.00
14 ഒക്ടോബർ 2021 49,030 +730.00
13 ഒക്ടോബർ 2021 48,300 +150.00
12 ഒക്ടോബർ 2021 48,150 +20.00
11 ഒക്ടോബർ 2021 48,130 +210.00
10 ഒക്ടോബർ 2021 47,920 +0.00
09 ഒക്ടോബർ 2021 47,920 +0.00
08 ഒക്ടോബർ 2021 47,920 -80.00
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,030
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,360
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 48,109
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 47,400
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ഒക്ടോബർ) 49,030
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 48,630
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 46,650
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 47,704
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 48,220
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 46,650
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,410
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 46,960
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 48,283
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 49,410
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 48,260
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 49,530
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 47,930
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 48,848
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 47,930
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 49,410
നാഗ ur ർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

നാഗ ur ർ : വെള്ളി നിരക്ക്

ഇന്ന് 18 ഒക്ടോബർ 2021
64,750.00
+400.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ഒക്ടോബർ 2021 64,350 +0.00
16 ഒക്ടോബർ 2021 64,350 +0.00
15 ഒക്ടോബർ 2021 64,350 +0.00
14 ഒക്ടോബർ 2021 64,350 +1,330.00
13 ഒക്ടോബർ 2021 63,020 -160.00
12 ഒക്ടോബർ 2021 63,180 -60.00
11 ഒക്ടോബർ 2021 63,240 +550.00
10 ഒക്ടോബർ 2021 62,690 +0.00
09 ഒക്ടോബർ 2021 62,690 +0.00
08 ഒക്ടോബർ 2021 62,690 +270.00
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 64,350
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,010
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ശരാശരി വില 62,771
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഒക്ടോബർ) 61,010
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഒക്ടോബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ഒക്ടോബർ) 64,350
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 66,810
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,750
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 63,726
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 64,380
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 സെപ്റ്റംബർ) 59,750
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 69,790
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,160
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 65,493
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 69,790
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 64,490
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 71,820
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 67,600
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 69,975
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 69,720
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 69,790
നാഗ ur ർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില