നാഗ ur ർ, രാജസ്ഥാൻ : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

നാഗ ur ർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

18 ജൂൺ 2024
71,520
+30.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ജൂൺ 2024 71,490 -450.00
16 ജൂൺ 2024 71,940 +10.00
15 ജൂൺ 2024 71,930 +0.00
14 ജൂൺ 2024 71,930 +830.00
13 ജൂൺ 2024 71,100 -770.00
12 ജൂൺ 2024 71,870 +410.00
11 ജൂൺ 2024 71,460 +90.00
10 ജൂൺ 2024 71,370 +80.00
09 ജൂൺ 2024 71,290 +10.00
08 ജൂൺ 2024 71,280 +10.00
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 73,050
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 71,100
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 71,764
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 71,750
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ജൂൺ) 71,490
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 74,580
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,760
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 72,286
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 70,760
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 71,740
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,980
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 68,250
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 71,297
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 68,250
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 70,530
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 68,030
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 63,660
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 65,891
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 63,660
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 67,620
നാഗ ur ർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

നാഗ ur ർ : വെള്ളി നിരക്ക്

18 ജൂൺ 2024
88,770.00
-300.00
തീയതി വില മാറ്റുക
17 ജൂൺ 2024 89,070 -290.00
16 ജൂൺ 2024 89,360 +10.00
15 ജൂൺ 2024 89,350 +10.00
14 ജൂൺ 2024 89,340 +1,180.00
13 ജൂൺ 2024 88,160 -2,420.00
12 ജൂൺ 2024 90,580 +1,760.00
11 ജൂൺ 2024 88,820 -1,340.00
10 ജൂൺ 2024 90,160 +1,120.00
09 ജൂൺ 2024 89,040 +10.00
08 ജൂൺ 2024 89,030 +0.00
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 93,960
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 88,160
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 90,118
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 91,750
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (17 ജൂൺ) 89,070
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 96,280
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 80,960
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 88,193
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 81,100
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 91,740
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 84,010
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 75,660
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 81,749
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 75,660
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 80,810
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 75,670
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,180
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 74,528
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 72,180
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 75,130
നാഗ ur ർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില