നാഗ ur ർ, രാജസ്ഥാൻ : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

നാഗ ur ർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

27 സെപ്റ്റംബർ 2022
49,570
+290.00
തീയതി വില മാറ്റുക
26 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,280 -270.00
25 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,550 +10.00
24 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,540 +0.00
23 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,540 -590.00
22 സെപ്റ്റംബർ 2022 50,130 +590.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,540 +200.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,340 -80.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,420 -30.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,450 +0.00
17 സെപ്റ്റംബർ 2022 49,450 +0.00
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 50,710
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 49,280
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 50,013
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 50,100
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (26 സെപ്റ്റംബർ) 49,280
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,640
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 50,790
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 51,753
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 51,440
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 50,790
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 53,340
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,490
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 51,979
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 51,690
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 51,490
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 52,910
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51,360
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 52,068
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 52,040
നാഗ ur ർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 51,910
നാഗ ur ർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

നാഗ ur ർ : വെള്ളി നിരക്ക്

27 സെപ്റ്റംബർ 2022
55,950.00
+740.00
തീയതി വില മാറ്റുക
26 സെപ്റ്റംബർ 2022 55,210 -960.00
25 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,170 +10.00
24 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,160 +0.00
23 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,160 -1,740.00
22 സെപ്റ്റംബർ 2022 57,900 +700.00
21 സെപ്റ്റംബർ 2022 57,200 +960.00
20 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,240 -300.00
19 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,540 -50.00
18 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,590 +10.00
17 സെപ്റ്റംബർ 2022 56,580 +0.00
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 57,900
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 52,350
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ശരാശരി വില 55,310
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : തുറക്കുന്ന വില (01 സെപ്റ്റംബർ) 52,350
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - സെപ്റ്റംബർ : ക്ലോസിംഗ് വില (26 സെപ്റ്റംബർ) 55,210
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,420
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 54,010
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ശരാശരി വില 56,923
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : തുറക്കുന്ന വില (01 ഓഗസ്റ്റ്) 58,330
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഓഗസ്റ്റ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ഓഗസ്റ്റ്) 54,020
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,850
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,670
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ശരാശരി വില 58,001
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂലൈ) 59,690
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂലൈ : ക്ലോസിംഗ് വില (31 ജൂലൈ) 57,690
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 63,790
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 60,440
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 62,467
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 62,550
നാഗ ur ർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ജൂൺ) 60,440
നാഗ ur ർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില