റൈച്ചൂർ, കർണാടക : സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വില

റൈച്ചൂർ : സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

07 ജൂൺ 2023
59,960
-40.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ജൂൺ 2023 60,000 +190.00
05 ജൂൺ 2023 59,810 +230.00
04 ജൂൺ 2023 59,580 +10.00
03 ജൂൺ 2023 59,570 +0.00
02 ജൂൺ 2023 59,570 -650.00
01 ജൂൺ 2023 60,220 +0.00
31 മെയ് 2023 60,220 +20.00
30 മെയ് 2023 60,200 +500.00
29 മെയ് 2023 59,700 +90.00
28 മെയ് 2023 59,610 +0.00
റൈച്ചൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 60,220
റൈച്ചൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,570
റൈച്ചൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 59,792
റൈച്ചൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 60,220
റൈച്ചൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ജൂൺ) 60,000
റൈച്ചൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,630
റൈച്ചൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,610
റൈച്ചൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 60,562
റൈച്ചൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 60,060
റൈച്ചൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 60,220
റൈച്ചൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 61,280
റൈച്ചൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 59,570
റൈച്ചൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 60,292
റൈച്ചൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 59,570
റൈച്ചൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 60,060
റൈച്ചൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 59,810
റൈച്ചൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 55,010
റൈച്ചൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 57,832
റൈച്ചൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 55,930
റൈച്ചൂർ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 59,570
റൈച്ചൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : സ്വർണ്ണ വില

റൈച്ചൂർ : വെള്ളി നിരക്ക്

07 ജൂൺ 2023
72,100.00
+20.00
തീയതി വില മാറ്റുക
06 ജൂൺ 2023 72,080 +50.00
05 ജൂൺ 2023 72,030 -100.00
04 ജൂൺ 2023 72,130 +0.00
03 ജൂൺ 2023 72,130 +10.00
02 ജൂൺ 2023 72,120 -640.00
01 ജൂൺ 2023 72,760 +480.00
31 മെയ് 2023 72,280 +1,080.00
30 മെയ് 2023 71,200 -30.00
29 മെയ് 2023 71,230 -180.00
28 മെയ് 2023 71,410 +10.00
റൈച്ചൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,760
റൈച്ചൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,030
റൈച്ചൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ശരാശരി വില 72,208
റൈച്ചൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : തുറക്കുന്ന വില (01 ജൂൺ) 72,760
റൈച്ചൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ജൂൺ : ക്ലോസിംഗ് വില (06 ജൂൺ) 72,080
റൈച്ചൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 78,050
റൈച്ചൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 70,320
റൈച്ചൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ശരാശരി വില 73,823
റൈച്ചൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : തുറക്കുന്ന വില (01 മെയ്) 75,460
റൈച്ചൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മെയ് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മെയ്) 72,280
റൈച്ചൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 77,240
റൈച്ചൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 72,270
റൈച്ചൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ശരാശരി വില 74,872
റൈച്ചൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : തുറക്കുന്ന വില (01 ഏപ്രിൽ) 72,350
റൈച്ചൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - ഏപ്രിൽ : ക്ലോസിംഗ് വില (30 ഏപ്രിൽ) 75,460
റൈച്ചൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 72,340
റൈച്ചൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 61,890
റൈച്ചൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ശരാശരി വില 67,034
റൈച്ചൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : തുറക്കുന്ന വില (01 മാർച്ച്) 64,500
റൈച്ചൂർ വെള്ളി നിരക്ക് - മാർച്ച് : ക്ലോസിംഗ് വില (31 മാർച്ച്) 72,340
റൈച്ചൂർ - എല്ലാ നഗരങ്ങളും സമീപം : വെള്ളി വില